Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Språkstörning, symptom & behandling

Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. Den som har språkstörning har avvikande uttal och grammatik, begränsat ordförråd och nedsatt ord- och meningsförståelse, vilket kan skapa problem i vardagen både med sociala kontakter och lärande. Språkstörning märks tydligast hos barn och ungdomar men svårigheter kan kvarstå även i vuxen ålder.

Vissa hjärnfunktioner fungerar inte helt som de ska hos personer med språkstörning. Det gäller framför allt funktioner som är viktiga för att man ska kunna uppfatta och tolka språkljud, konstruera grammatiska mönster samt planera och organisera sin talmotorik. Orsakerna är inte helt kända. Det anses att flera orsaksfaktorer bidrar till de språkliga svårigheterna. Forskning talar för att ärftliga faktorer spelar stor roll och att språkstörning även kan orsakas av skador under fostertid respektive förlossning.

Språkstörning - Symptom

Språkstörning ser olika ut hos olika individer. Vid tal- och språkstörning är barnets språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkutvecklingen är långsam. Det är svårt att lära sig nya ord och en person med språkstörning kan vara svårförståelig, till och med för närstående.
En språkstörning omfattar något eller flera av följande språkliga områden:

språkljud och hur de kombineras, talets rytm och språkmelodi – fonologi
ordböjning och satsbyggnad – grammatik
ords betydelse och ordanvändning – semantik
situationsanpassad språkanvändning – pragmatik.

Ju flera områden som är drabbade desto allvarligare är språkstörningen – diagnos generell språkstörning. Språkanvändningen kan vara begränsad  och det är svårt att ta in och tolka information, vilket medför att språkförståelsen blir nedsatt. Detta gäller framför allt vid grav språkstörning.
Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar som exempelvis uppmärksamhetsstörning, hörselskada, koncentrationsnedsättning eller rörelsehinder.

Vid flerspråkighet uppträder en språkstörning i alla språken.

Behandling av språkstörning

Man kan inte bota den störning som ligger bakom språkstörning. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna förstår vilka behov barnet har, så att förväntningar och krav blir lagom stora.
Behandling ges av logopeder.

Genom att använda andra uttryckssätt än tal som bilder och tecken så kallat GAKK (Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation) respektive TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) underlättas förståelse och uttrycksförmåga för personer med språkstörning. 

I skolan är det avgörande att barnen får specialpedagogiskt stöd. Det är viktigt att beakta behovet av anpassningar för elever med grav språkstörning. Det gäller metoder, materiel, lokaler, gruppstorlek, Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och tekniska hjälpmedel.

I vissa kommuner finns det språkförskolor och språkklasser där det i personalen finns specialpedagoger och logopeder. Det finns en statlig specialskola för elever med allvarlig språkstörning.
För att hjälpa ett barn med språkstörning att utvecklas är det viktigt med råd och stöd både till barnet och till alla som regelbundet träffar det.
 

Visste du att...
1-2% av barn i skolåldern har en allvarlig språkstörning. För en del är funktionsnedsättningen lindrigare än för andra.
Språkstörning är vanligast hos barn men att även vuxna kan ha språkstörning. Fler pojkar än flickor drabbas av språkstörning.
omgivningens möjlighet till förståelse, anpassning och stöd är av avgörande betydelse för personer med språkstörning.

Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag