Hjärnfondens forskningsbidrag för Alzheimers sjukdom 2019

Hjärnfonden har tack vare flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente märkt Alzheimers sjukdom möjlighet att 2019 göra en extra utlysning för kvalificerad forskning inom Alzheimer.

2019 års ansökningsomgång är öppen från och med den 31 januari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är den 10 april kl 23:59.

OBS! Det är tillåtet att söka både detta forskningsbidrag riktat Alzheimers sjukdom samt Hjärnfondens ordinarie forskningsbidrag.

Hjärnfonden har beslutat att stödja forskning om Alzheimers sjukdom med 50 miljoner kronor. Vi inbjuder därför i en särskild utlysning till ansökningar om bidrag på mellan 1-3 miljoner kronor per år under tre år med möjlighet till ytterligare två års förlängt bidrag efter utvärdering.

Vi ser gärna förslag till kvalificerad, relevant och nyskapande forskning om tidig diagnos, banbrytande behandling eller nya mekanismer för Alzheimers sjukdom. Såväl grund- och preklinisk forskning, translationell och klinisk forskning samt vård- och omsorgsforskning kan söka bidrag. Utvärdering sker i enighet med Hjärnfondens allmänna bedömningskriterier.

Även mottagare av redan garanterade Hjärnfondsbidrag kan ansöka. Det är möjligt att söka både den specifika Alzheimerutlysningen och Hjärnfondens ordinarie forskningsbidrag. Uppge sökt belopp och inkludera budget.

Kriterier för att söka Hjärnfondens forskningsstöd

Vi vänder oss till forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock så måste Titeln och den populärvetenskapliga beskrivningen vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max 9 sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

  • Syfte och problemställning
  • Relevans (för ex. nervsystemets funktioner och sjukdomar, möjlig patientnytta)
  • Forskningsöversikt (Survey of the field)
  • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
  • Preliminära resultat
  • Sökandens erfarenhet inom området
  • Nationellt/internationellt samarbete
  • Referenser

Beslut

Beslut om tilldelning beräknas ske så att medel kan bli tillgängliga från den 1 juli 2019 efter rekvisition från förvaltande lärosäte.

Bedömning

Bedömningarna kommer baseras på tillämpliga delar av Hjärnfondens allmänna bedömningskriterier, läs mer under rubriken Bedömning här.

Vidare information om forskningsbidraget

Frågor och svar
Generella villkor

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningssystem under utlysning ”Alzheimerutlysning”.

Ansökans första sida ska skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per e-post till forskningsstod@hjarnfonden.se  inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Ansökningssystemet öppnar den 31 januari och stänger den 10 april.

Dela sidan