Hjärnfondens forskningsbidrag 2018

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

2018 års ansökningsomgång är öppen från och med den 1 februari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är torsdagen den 1 mars kl 23:59

Hjärnfonden stödjer ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 500 000 kr vardera. Projekten avser forskning under ett år och inga garantier för fortsatt medelstilldelning ges. Däremot kan Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, om den finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl tvåårigt bidrag som utökat bidragsbelopp.

Utöver Hjärnfondens allmänna forskningsbidrag finns även riktade bidrag tillgängliga, samtliga med samma möjlighet till utökning enligt ovan. Hjärnfonden inbjuder i denna utlysning särskilt till innovativa, större forskningsprojekt med inriktning mot Alzheimers sjukdom. Ett annat område rör traumatisk hjärnskada där forskningsbidrag kan erhållas med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Kriterier för att söka Hjärnfondens forskningsstöd

Vi vänder oss till forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock så måste Titeln och den populärvetenskapliga beskrivningen vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Beslut

Beslut om tilldelning beräknas ske så att medel kan bli tillgängliga från den 1 juli 2018 efter rekvisition från förvaltande lärosäte.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd utifrån kriterierna nedan.

 1. Frågeställning
 • Bedömning av den vetenskapliga hypotesen, bakgrundsbeskrivning för projektet, graden av nyskapande och betydelse, mervärdet vid eventuellt stöd för att lösa frågeställningen, potentiell genomslagskraft om projektet genomförs lyckosamt enligt beskrivningen, realistiska och konkreta mål som ökar kunskapen om hjärnan, övriga delar av nervsystemet samt deras funktioner, sjukdomar
 • Relevans för Hjärnfondens forskningsområden
 • Strategiskt värde för svensk neuroforskning

Här vägs även in potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling.

 1. Metodik
 • Upplägg av studien, korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data
 • Graden av unika metoder eller material
 • Kvalitet och originalitet i upplägget av hypotestestningen
 • Rimlighet i målsättningen vägd mot tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik
 1. Kompetens/genomförbarhet
 • Dokumenterad erfarenhet, skicklighet och kompetens hos forskarna vägs in liksom bedömning av presenterade resultat
 • Avvägningen i målsättningen sett i relation till tid för projektet och totala resurser som begärs eller finns tillgängliga
 • Sannolikheten för att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller
 • Bedömning av projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)

Vidare information om forskningsbidraget

Frågor och svar
Generella villkor

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per post till Hjärnfonden, Riddargatan 17 A, 114 57 Stockholm inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

 

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post forskningsstod@hjarnfonden.se

 

Dela sidan