Hjärnfonden

Frågor och svar – postdoktorala stipendier

Vem kan söka stipendier?
Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen (Ph.D.). Man måste alltså ha disputerat vid ett svenskt universitet och doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år, men undantag finns (se nedan).

Vad anses vara giltiga undantag från 5-årsregeln (som innebär att man måste söka postdoc-stipendium inom 5 år efter examen)?
Föräldraledighet, sjukskrivning, och militärtjänstgöring är avdragsgill men även t. ex. perioder för att få yrkeslegitimation (som t. ex. AT-tjänstgöring för läkare).

Riktar ni er till forskare med en speciell inriktning?
Hjärnfonden stödjer all forskning om hjärnan och nervsystemet utan inskränkningar. Forskningen kan röra hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling.

När får man besked om beviljande/avslag av ansökan?
I november samma år som ansökan avser.

Kan man utnyttja stipendiet även under föräldraledighet?
Nej. Hjärnfondens postdoktorala stipendier avser att ge möjlighet till meriterande forskning inom neurovetenskapen. Det är alltså inte möjligt att utnyttja stipendium som försörjningskälla under graviditets- eller barnledighet om inte forskningsverksamhet bedrivs på minst 50% av heltid (justering av stipendiebeloppet skall ske för att motsvara studieverksamhetens omfattning).

Är jag behörig att söka postdoc-stipendium om jag kommer att disputera efter sista ansökningsdatum?
Ja, detta är möjligt. Du kan komplettera din ansökan med betygsnämndens protokoll om godkänd disputation under hösten (se utlysningen för exakt datum för aktuellt år).

Går det att kombinera stipendiet med bisysslor, så som en 20 % undervisningstjänst på universitetet?
Ja. Stipendiet kan förenas med bisysslor, avlönad tjänst eller arvode motsvarande max 20% av heltid.

När kan man senast påbörja forskningsprojektet man söker för?
Det projekt som den sökande önskar driva skall påbörjas senast den 1 juli det år som ansökan avser. I undantagsfall kan efter prövning av vetenskapliga nämnden projekt påbörjas under juli fram till och med september månad samma år. I övriga fall skall ny ansökan inges så att projektet kan bedömas vara aktuellt och normalt kunna påbörjas 1 januari året efter.

Finns det möjlighet att kombinera ett annat stipendium med Hjärnfondens?
Nej. Däremot kan man varva Hjärnfondens stipendium och ett annat stipendium man erhållit. Man kan till exempel starta med det ena för utnyttjande under t.ex. ett halvår på heltid och sedan skifta till det andra stipendiet en period. Alternativt kan man använda 50 % på vardera stipendium samtidigt. Hjärnfonden måste dock alltid godkänna detta. Den som underlåter att rapportera sina sidoinkomster riskerar återbetalningsskyldighet.

När sker den första utbetalningen av stipendiet?
Vi utgår från det datum du angett i inskickat formulär så länge det är före sista start-datum (se ovan). Stipendiet kan tidigast betalas ut i januari.

Måste stipendiater ha koppling till svensk neuroforskning?
Ja, det behöver sökande ha. Forskargruppledare eller motsvarande måste intyga detta (för detaljer se aktuell ansökningsblankett). Krav är dessutom att sökande har en svensk doktorsexamen. Däremot kan man förlägga postdoc-tiden vid ett utländskt universitet (se nedan).

Kan man använda sig av internationella samarbeten i det projekt man ansöker för?
Ja. Både nationella och internationella samarbeten uppmuntras.

På vilket språk ska ansökan skrivas?
Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Titeln och populärvetenskaplig beskrivning ska vara på svenska.

Hur ser redovisningen ut för stipendiaterna?
Senast en månad efter stipendieårets utgång skall en redogörelse för den under året beskrivna verksamheten inlämnas till Hjärnfonden via ansökningssystemet.

Hur många år i rad kan man få Hjärnfondens post-doc stipendium?
Två år är maximal tid för post-doc stipendium från Hjärnfonden.

 

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta