Kvalitetskontroll

Hjärnfonden är beroende av det förtroende vi får från givare, donatorer, forskare och den breda allmänheten. Därför har vi en rad kontrollmekanismer för att säkerställa att Hjärnfondens verksamhet genomgående håller hög kvalitet och för att förhindra alla former av oegentligheter.

Extern kontroll

Hjärnfondens insamlingsarbete kontrolleras av SI, Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen, genom att säkerställa att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt, och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.
En av SI:s uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och avgöra vilka som får ha ett 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot. SI kräver att organisationer med 90-konto har maximalt 25 procent i insamlings- och administrationskostnader. Hjärnfonden klarar det kravet med god marginal.
Hjärnfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten, och bland annat aktivt motarbetar oseriösa insamlingar. FRII:s ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Hjärnfonden uppfyller kraven i den kvalitetskod som FRII iförde 2009 för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I enlighet med FRII:s krav redovisar Hjärnfonden resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport (PDF).

Auktoriserade revisorer från PwC, Sveriges största revisionsbyrå, granskar Hjärnfondens bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Intern kontroll
Hjärnfondens organisation genomsyras av ett kvalitetsmedvetande. Styrelse och ledning gör regelbundna uppföljningar av verksamheten. Det innebär bland annat att man tar upp eventuella avvikelser från verksamhetsplanen, går igenom rapporter från projekt samt gör en riskanalys inför framtiden.
Hjärnfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, och för att hålla kostnaderna nere.

Synpunkter och klagomål

Vi på Hjärnfonden vill alltid förbättra oss och tar gärna emot synpunkter och klagomål, som är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Skriv till info@hjarnfonden.se och skriv ”Klagomål” i mailets ämnesrad.
Hjärnfonden har följande policy för hantering av klagomål:

-Klagomål som inkommer skriftligt till Hjärnfonden ska besvaras snarast och senast inom 3 veckor
-Inkomna klagomål ska i första hand handläggas av personal som inte själva varit involverade i ärendet
-Personer som ringer in till Hjärnfonden och har synpunkter eller klagomål ombeds att skriftligen framföra sina synpunkter, t.ex. per mail, för att säkerställa att klagomålet hanteras och besvaras på ett korrekt sätt
-Det går att vara anonym när man lämnar klagomål, genom att använda en anonym mailadress.

 

Vill du läsa våra andra styrdokument – klicka här!