Hjärnfonden är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till forskning om hjärnan och ökar kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan, vilket även drabbar familj och nära vänner. Därför är stöd för
att hitta effektivare behandlingar och nya genombrott så viktiga.

Att ge en gåva till Hjärnfonden är att ge medmänniskor möjligheten till ett friskare och längre liv. Därför ser vi det som ett stort förtroende att via vår vetenskapliga nämnd förmedla din gåva till forskningsprojekt som på olika sätt räddar liv och förbättrar livskvaliteten för de drabbade och deras familjer.

Hjärnfonden har inga statliga bidrar och därför gör gåvor från engagerade givare en stor skillnad. Tack vare dem kan hjärnforskningen få möjligheter att snabbare hitta bot och behandlingar som ger medmänniskor ett friskare och längre liva. En gåva gör en livsviktig skillnad.

I denna policy uttrycker vi bland annat hur våra givare kan förvänta sig att bli bemötta, hur vi hanterar våra gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor. Definitionen av insamling i detta dokument är processen att planera, genomföra och följa upp insamling av pengar.

Om insamling

Hjärnfonden bedriver insamlingsarbete på många olika sätt. Kommunikationen om insamling är alltid saklig och korrekt och Hjärnfonden använder metoder som är effektiva och som ger så bra resultat som möjligt till ändamålet. Exempel på insamlingsmetoder är insamlingsbrev, erbjudanden i digitala medier och vid olika möten med människor.

Syftet med insamlingskommunikationen är att skapa och utveckla engagemang hos givaren och att medverka till bra insamlingsresultat. Målet är att kommunicera med givaren utifrån dennes önskemål i så hög utsträckning som möjligt. Inga kampanjer riktar sig till personer under 18 år.

Givaren kan förvänta sig ett professionellt bemötande vid kontakt med Hjärnfonden och utsätts aldrig för press. Hjärnfonden garanterar att information om varje enskild givare inte lämnas till utomstående part.

Varje gåva som skänks till ett särskilt ändamål ska användas för just det ändamålet. Om någon givare valt ett ändamål som är så smalt att ingen forskning görs används gåvan till forskning kring den friska hjärnan och för att informera om hjärnan. Vid större donationer kontaktas givaren för samråd kring vilket ändamål som är lämpligt utifrån givarens önskemål.

Återbetalning av gåva sker då fel begåtts eller då givaren ångrar sig, förutsatt att det är rimligt utifrån givarens ursprungliga intention och hur lång tid det gått sedan gåvan gavs.

Hjärnfonden har inga generella begränsningar beträffande finansieringsformer för ändamålen men har rätt att tacka nej till gåvor från både privatpersoner, organisationer och företag som är förvärvade på ett sätt som står i strid med Hjärnfondens grundläggande värderingar. Det innebär att Hjärnfonden bland annat avstår från gåvor från företag som till en noterbar del tillverkar, säljer, utnyttjar eller stödjer företag inom följande industrier: krigsmateriel, alkohol, tobak och pornografi.

Beträffande tvister gällande testamenten är Hjärnfonden ytterst ansvarig mot testatorn och hans eller hennes vilja. Vi följer därför det tankesätt som finns i svensk lag, att det är den som klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet. Den som skriver ett testamente till förmån för Hjärnfonden kan känna sig trygg i att Hjärnfonden alltid eftersträvar att tolka testamentet efter testatorns vilja.

Alla gåvor i form av värdepapper och fast egendom ska Hjärnfonden omsätta till likvida medel så snart det är möjligt. Det är viktigt för Hjärnfonden att detta sker på ett ansvarsfullt och professionellt sätt, i synnerhet vid testamenten.

Granskning och kontroll av insamlingen

Hjärnfonden följer tillämplig lag för registrering av personuppgifter och gåvor. I Sverige är dessa personuppgiftslagen och bokföringslagen. Hjärnfonden kontrolleras årligen av revisionsbyrå i samband med bokslut.

Hjärnfonden är innehavare av 90-konton och granskas därmed årligen av Svensk insamlingskontroll som säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet.

Hjärnfonden är medlem i branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii). Hjärnfonden följer de etiska riktlinjer för insamling som FRII tillämpar och redovisar detta i en kvalitetskod.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga stipendier och forskningsbidrag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Nämnden består av ett tjugotal professorer vid Sveriges universitet.
Samtliga av alla landets sex medicinska fakulteter finns representerade. Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk forskning och grundforskning finns
representerad.

Vetenskapliga nämndens expertis fungerar som en garanti för att de forskare som stöds av Hjärnfonden är de allra bästa inom sitt område. Hjärnfondens insamlade medel fördelas till den främsta neuroforskningen. Projekt med nytänkande och originalitet premieras. Nämnden tillämpar strikta regler för jäv.

Ladda ner dokumentet här.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta