Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Ändamål

§1 Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till vetenskaplig forskning om hjärnan och genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar.

Utdelning

§2 Minst 80 procent av de årliga överskotten, inklusive omplaceringsvinster, skall tagas i anspråk för att tillgodose stiftelsens ändamål.

Stiftelsens säte

§3 Stiftelsen skall ha sitt säte i Uppsala.

Styrelse och vetenskaplig nämnd

§4 Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen äger rätt att själv entlediga och utse nya ledamöter. För att handha den löpande förvaltningen får styrelsen utse en verkställande direktör.

Styrelsen utser inom sig ordförande.

Styrelsen skall hålla årligt möte under tiden januari-maj varje år. På det årliga mötet skall följande punkter förekomma.

  1. Fastställande av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
  2. Val av styrelse för perioden fram till nästa årliga möte
  3. Val av ordförande i styrelsen

Stiftelsens bidrag till vetenskaplig forskning skall fördelas av styrelsen i enlighet med förslag från en av styrelsen utsedd vetenskaplig nämnd. Antalet ledamöter i den vetenskapliga nämnden kan vara lägst 9 och högst 25 stycken, av vilka en skall vara ordförande. Vid behov äger styrelsen utse suppleanter. Ordföranden och ledamöterna utses av styrelsen. Ny ordförande och nya ledamöter utses av styrelsen efter förslag av den vetenskapliga nämnden. Den vetenskapliga nämnden utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Mandattiden skall vara fem år för ordföranden och tre år för övriga ledamöter. Ledamöter bör inte tjänstgöra i nämnden under mer än två mandatperioder i följd. Nämnden är beslutför när minst nio ledamöter är närvarande.

Sammanträden och beslut

§5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Minst ett protokollfört sammanträde skall hållas varje år.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Firmateckning

§6 Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen särskilt därtill utser.

Medelplacering

§7 Styrelsen skall vid sin förvaltning av stiftelsens egendom tillse att dessa är placerade på ett godtagbart sätt. Styrelsen skall jämväl beakta såväl behovet av riskspridning som av värdetillväxt.

Räkenskaper

§8 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år.

Revision

§9 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen vid årsmötet två revisorer för en tid av ett år. Minst en av dem skall vara auktoriserad.

Senast tre månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsens förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning överlämnas till stiftelsens revisorer. Revisionsberättelse skall, inom en månad, av revisorerna överlämnas till styrelsen.

Stadgeändring

§10 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stiftelsens styrelse. För ändring av stiftelsens ändamål eller denna paragraf krävs permutation.

Upplösning av stiftelsen

§11 Styrelsen kan besluta att stiftelsen skall upphöra med insamling av medel. Stiftelsens kapital skall då överföras till annan organisation att användas för verksamhet liknande den stiftelsen bedriver.

STADGAR ANTAGNA VID STYRELSEMÖTE  2007-04-20

Ladda ner dokumentet här.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta