Vision, värderingar, ändamål.

Hjärnfonden arbetar sedan 20 år med att skapa framsteg inom forskningen och kunskap kring hela hjärnan och dess sjukdomar, genom samla in och ge stöd till våra ändamål: vetenskaplig forskning och information till allmänheten. Vår vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Det långsiktiga målet för Hjärnfonden är att all hjärnrelaterade ohälsa ska kunna besegras, förebyggas, lindras och botas.

Hjärnfondens uppförandekod är en vägledning för alla intressenter i Hjärnfonden – styrelse, ledning, anställda och frivilliga vid evenemang, när det gäller vilka krav som organisationen har på hur man agerar när man företräder organisationen. Koden är också en vägledning för Hjärnfondens samarbetspartners, donatorer, givare, och den intresserade allmänheten, när det gäller vad man kan förvänta sig av en företrädare för Hjärnfonden.

Ledord för hur företrädare för Hjärnfonden ska agera

Som företrädare för Hjärnfonden ska vi alltid agera med fokus på framsteg i våra ändamål, och i enlighet med våra värderingar och policys. Vårt arbete ska präglas av professionalism, fokus på
ständig förbättring i hela verksamheten, närhet till forskningen om hjärnan och ömsesidig respekt.

Fokus på ändamålen

Allt vi gör syftar till att skapa framsteg för våra ändamål: ”att främja vetenskaplig forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till vetenskaplig forskning om hjärnan och genom att informera
allmänheten om vetenskaplig forskning kring hjärnan och dess sjukdomar.”

Professionalism

Vi agerar professionellt, vilket bland annat innebär att vi följer upp och håller vad vi lovar. Vi är också affärsmässiga gentemot leverantörer, genom att alltid agera utifrån Hjärnfondens bästa.

Lärande och utveckling

Vi strävar efter ständig förbättringar, genom att hela tiden följa upp, dra slutsatser, och omsätta lärdomar för att förbättra vår verksamhet.

Närheten till forskning om hjärnan

Vi lever nära forskningen om hjärnan, genom att vara nyfikna och ständigt bygga vår kunskap om forskning om både den friska hjärnan och om hjärnans sjukdomar.

Ömsesidig respekt

Vi behandlar alla Hjärnfondens intressenter med respekt: givare, medarbetare och frivilliga. Vi motarbetar all form av diskrimineras på grund av kön, ras, nationalitet, sexuell läggning eller
annan orsak.

Uppföljning och utveckling av uppförandekoden

Hjärnfondens intressenter ansvarar gemensamt för att vi alla är medvetna om uppförandekoden och att vi agerar enligt den. Vi håller den levande och relevant genom att regelbundet se över och
uppdatera koden.

Antagen i augusti 2014

Ladda ner dokumentet här.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta