Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016

 

Innehållsförteckning

INTRODUKTION
Bakgrund och syfte
Uppdatering av placeringspolicyn
Organisation och ansvarsfördelning
PLACERINGSREGLER LÅNGSIKTIG MEDELSFÖRVALTNING
Avkastningsmål
Strategisk tillgångsfördelning
Tillåtna tillgångsslag
Limiter för tillgångsslagen
Beräkning av portföljens värde och limit samt över- och undervärden av limit
Val av värdepapper
Likvida medel
Svenska räntebärande värdepapper
Aktier och aktierelaterade instrument
Värdepappersfonder avseende ovanstående tillgångsslag
Alternativa investeringar
Etisk hänsyn
RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING
Rapporteringens syfte
Månadsrapport

INTRODUKTION

Bakgrund och syfte

Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden har avsatt kapital för långsiktig medelsförvaltning. Kapitalet skapar förutsättningar att minska långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av omstruktureringsbehov, större insamlingsprojekt m.m. Avkastning från långsiktig medelsförvaltning skall, när ovanstående åtaganden är tillgodosedda, kunna användas i löpande verksamhet.

Ansamlat kapital skall vid var tid vara av sådan storleksordning att en ordnad avveckling alltid kan ske.

Placeringspolicyn skall utgöra styrinstrument för Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens placeringsverksamhet. Placeringspolicyn omfattar alla kommersiellt placerade tillgångar. Syftet med policyn är att ange riktlinjer för förvaltningen.

Policyn skall:

 • Precisera riktlinjer kring inriktningen av den långsiktiga medelsförvaltningen
 • Tydliggöra roller och ansvarsfördelningen mellan beslutsorgan och anlitande av externa förvaltare
 • Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden och externa kapitalförvaltare.

Uppdatering av placeringspolicyn

Placeringspolicyn skall ses över, och eventuellt revideras, en gång per år med hänsyn till aktuella förhållanden inom Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Organisation och ansvarsfördelning

Följande ansvarsnivåer kan identifieras:

 • Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens styrelse
 • Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens Generalsekreterare
 • ”Förvaltningsråd”

Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens styrelse skall:

 • Fastställa placeringspolicy

Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens Generalsekreterare skall:

 • Till styrelsen lämna förslag på förändringar av placeringspolicyn
 • Fatta beslut om tillfälliga avvikelser från placeringspolicyn
 • Fatta beslut om val och avveckling av extern förvaltar f.n. Swedbank och God Fond.
 • Träffa avtal med extern förvaltare
 • Besluta om placering av transaktionslikviditet alternativt delegera detta beslut till utsedd tjänsteman hos extern förvaltare. Swedbank – God Fond.
 • Iaktta och följa de regler som finns i placeringsreglemente
 • Arbeta utifrån fastställd placeringspolicy

PLACERINGSREGLER

Portföljens finansiella risk skall begränsas genom att sprida tillgångarna på flera tillgångsslag och på flera marknader. Kreditrisker skall begränsas genom spridning på flera emittenter.

Externa förvaltare skall anlitas för långsiktig medelsförvaltning

Avkastningsmål

I kvantitativa termer är avkastningsmålet för den långsiktiga medelsförvaltningen (totala portföljen) att förvaltningen skall generera en sammanlagd avkastning motsvarande den riskfria räntan (OMRX O/N), plus två procentenheter per år, över en rullande 5-årsperiod.

Avkastningsmålet för respektive tillgångsslag är att överträffa aktuellt jämförelseindex varje enskilt år. Jämförelseindex för respektive tillgångsslag redovisas i nedanstående tabell.

Strategisk tillgångsfördelning

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag

 1. Svenska räntebärande värdepapper och likvida medel
 2. Svenska aktier och aktierelaterade instrument, såsom exempelvis konvertibla skuldebrev, inlösenrätter, teckningsrätter, teckningsoptioner samt depåbevis
 3. Utländska aktier i värdepappersfonder med placeringsinriktning definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder enligt motsvarande definition.
 4. Alternativa investeringar såsom exempelvis hedgefonder och aktieindexobligationer

Värdepappersfonder avseende tillgångsslagen ovan får utnyttjas i förvaltningen.

Limiter för tillgångsslagen

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde. I tabellen framgår även den beslutade långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form av ”normal position” och förvaltningens jämförelseindex.

Aktier och Räntor

Aktier                                                         0-50 %
Räntor                                                       50-100 %

Svenska och Utländska aktier

Svenska aktier (av aktiedel)                    40 %
Utländska aktier (av aktiedel)                  60 %
Riskmandat Sv/Utl aktier                  +-    10 %

Utländska aktier               

Europa                                20 %              33,3 (% av utl aktier)
USA                                     20 %              33,3 (% av utl aktier)
Japan                                  10 %              16,7 (% av utl aktier)
Emerging Markets              10 %               16,7 (% av utl aktier)

Räntor

Lång ränta                          50  %
Kort ränta                           50  %
Riskmandat LR/KR        +- 50  %

Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden kan ge externa förvaltare uppdraget att förvalta kapital enligt ovanstående fördelning i sin helhet eller för delar av kapitalet enligt en avvikande fördelning. Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens generalsekreterare ansvarar då för att den totala tillgångsfördelningen håller sig inom gränserna ovan.

Beräkning av portföljens värde och limit samt över- och undervärden av limit

Vid beräkning av portföljens värde och limit, ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, dock senast inom 60 dagar efter överträdelsen. Skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

Val av värdepapper

Likvida medel

Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs tillgångsslaget räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar enligt nedan.

Svenska räntebärande värdepapper

Vid placering i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor gäller följande krav och limiter.

Tillgångslag Max, andel av kategori (%) Max, andel per emittent/fond (%)
Likvida medel 100 100
Räntebärande värdepapper emitterat av svenska staten 100 100
Räntebärande värdepapper emitterat av svenska kommuner och landsting 80 10
Räntebärande värdepapper emitterat av svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut 60 20
Övriga räntebärande värdepapper med en långfristig rating om lägst BBB- eller Baa3 eller kortfristig rating om lägst A2, K2 eller P-2.[1] 40 5
Räntefond vars placeringsregler i allt väsentligt överensstämmer med ovanstående. 100 100

 

Durationen får variera mellan 0,5 och 5,0 år. Normalläget är ca 3,0 år.

Aktier och aktierelaterade instrument

Portföljens placeringar ska göras börsnoterade aktier eller värdepappersfond. Placeringar får dock även göras i värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli börsnoterade.

Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra högst 10 procent av aktieportföljens marknadsvärde.

Placering i utländska aktier skall ske i värdepappersfond med placeringsinriktning definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder enligt motsvarande definition.

Hälften av aktieplaceringarna görs i utländska aktiefonder och övriga i svenska aktier och/eller aktiefonder.

Värdepappersfonder avseende ovanstående tillgångsslag

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringsstrategi och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land.

Vid placering i värdepappersfond ska beaktas portföljens limiter om tillgångsslagens andelar i avsnitt ovan. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag, s.k. blandad fond, ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag.

Alternativa investeringar

Alternativa investeringar får göras i exempelvis aktieindexobligationer samt i hedgefonder.

Investering i hedgefond skall i första hand ske i s k hedgefond-i-fond dvs en hedgefond som i sig investerar i andra hedgefonder med olika strategier. Det är tillåtet att investera i svenska enskilda hedgefonder vilka är registrerade hos svenska Finansinspektionen. Innehavet i hedgefond skall kunna realiseras minst månadsvis utan särskild transaktionskostnad.

Etisk hänsyn

För långsiktig medelsförvaltning skall en etisk och miljömässig bedömning göras av bolag innan investering sker. Värderingsgrund för denna bedömning är FN:s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, de angränsande FN-konventionerna, FN:s Global Compact, ILO:s åtta kärnkonventioner samt Rio-deklarationen om hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att bolagen i sin verksamhet bör verka för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete.

Placeringar skall ej ske i bolag som associeras till rapporterade kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö.

Placeringar skall ej heller göras i bolag vars omsättning till mer än 5 procent härrör från områdena tobak, alkohol, eller krigsmateriel.

RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

Rapporteringens syfte

Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringsstrategi.

Månadsrapport

Senast tio bankdagar efter månadens utgång ska extern förvaltare rapportera till Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden om portföljens

 1. marknads- och anskaffningsvärden
 2. avkastning under månaden, under året samt från portföljens start
 3. procentuella fördelningen på olika tillgångsslag (om så förekommer)
 4. innehav av värdepapper/fonder
 5. förändringar i innehavet av värdepapper/fonder under månaden
 6. eventuella avvikelser från placeringsreglerna i denna placeringsstrategi, avvikelsens orsak samt vidtagen åtgärd/förslag till åtgärd
 7. prestation relativt jämförelseindex för den del förvaltningen avser 

[1] Rating enligt Standard & Poors eller Moody´s.

Ladda ner dokumentet här.

Dela sidan

Engagera dig redan idag

Stöd forskningen

Ge en gåva

Starta en insamling

Starta