Ordlista om testamenten

Arvinge är den som ärver enligt arvsordningen.

Arvsklasser är tre stycken och bildar tillsammans den legala arvsordningen.

Arvslott kallas den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får.

Bouppteckning är en förteckning över dödsboets samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste göras inom tre månader från dödsfallet.

Bröstarvinge är biologiska barn och adoptivbarn.

Dödsbo omfattar en avliden persons samtliga tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna sköter förvaltningen av dödsboet och måste vara eniga om varje åtgärd. Ett dödsbo är en egen juridisk person, vilket innebär att tillgångar ska hållas skilda från delägarna och att den avlidnes skulder enbart kan göras gällande mot dödsboet. Den gemensamma förvaltningen kan i vissa fall tas över av en boutredningsman.

Dödsbodelägare är en efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och eventuella universella testamentstagare.

Fri förfoganderätt innebär samma rätt som vid full äganderätt med inskränkningen
att testamentstagaren inte får testamentera bort den egendom som innehas med fri förfoganderätt.

Full äganderätt innebär att testamentstagaren kan bestämma över egendomen både under
sin livstid och genom testamente.

Kvarlåtenskap är den egendom som en avliden person efterlämnar.

Legat är något bestämt som ges bort genom ett testamente, till exempel en möbel eller en specificerad summa pengar.

Nyttjanderätt innebär testamentstagarens rätt att använda egendom.

Särkullbarn kallas barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.

Testamentstagare kallas den som får ärva genom testamente jämte eventuell arvinge.

Testator kallas den som testamenterar.

Universell testamentstagare är den som får hela eller en viss andel av kvarlåtenskapen. Alternativt återstoden sedan andra arvtagare fått sin del.

<–Tillbaka