Ett kollage där en hand håller upp böcker och skapar en trappa

Våra tjugo reformförslag

I dag finns det tillräckligt med kunskap om den stressrelaterade psykiska ohälsan för att vi ska veta vad vi bör göra annorlunda. Nu är det en fråga om att vilja förändra. Det krävs nya beslut och andra val.

Vi presenterar tjugo förslag på reformer som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv, bättre vård och stöd och preventiva åtgärder för barn och unga.

Reformförslagen finns samlande i vår vitbok “Stresslarmet – för ett hållbart arbetsliv, men en översikt finns här:

Ansvar och ledarskap

#1. Nationellt expertråd.

Regeringen bör skapa ett expertråd kring stressrelaterad psykisk ohälsa som kan stödja Regeringskansliets arbete.

#2. Kunskapslyft för arbetsgivare.

Ansvariga politiker, myndigheter och andra aktörer har ett gemensamt ansvar att bidra till ökad kunskap om skadlig och oskadlig stress, om vad som är farliga arbetsförhållanden och om vilka skyldigheter en arbetsgivare har. Det behövs en utbildningsinsats för arbetsgivare.

#3. Straffbara arbetsförhållanden.

Det måste bli lättare att utkräva ansvar. Den som ansvarar för farliga arbetsförhållanden ska kunna ställas till svars. Det behövs en översyn av reglerna kring arbetsmiljöbrott och andra sanktionsmöjligheter.

Åtgärder för att förbättra arbetslivet

#4. Haverikommission.

Det bör tillsättas en nationell haverikommission som varje år gör grundliga genomlysningar av några av de mest utsatta yrkesgrupperna. Dessa bör inkludera åtgärdsprogram med tydligt ansvarsutkrävande.

#5. Redovisa arbetsmiljö.

Alla kommuner och regioner ska vara skyldiga att årligen redovisa hur den stressrelaterade psykiska ohälsan ser ut i deras verksamheter genom öppna jämförelser.

#6. Jämställd arbetsmiljö.

På arbetsplatser över en viss storlek ska arbetsgivaren vara skyldig att regelbundet göra under-sökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att minska arbetsmiljöskillnader och skillnader mellan könen.

#7. Implementera tillitsreformen brett.

Utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom statlig, regional och kommunal verksamhet.

#8. Ökat chefsstöd.

Arbetsmiljöverket bör ges i uppdrag att skapa konkreta användbara stöd som kan omsättas i praktiken.

#9. Forskningsbaserade lösningar i arbetslivet.

FORTE bör ges i uppdrag att finansiera implementeringsforskning kring systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

#10 Effektivisera rehabiliteringsstödet.

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet bör ökas och inriktas helt på små och medelstora arbetsgivare.

Bättre vård och rehabilitering

#11. Kartlägg vården.

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att kartlägga tillgången till vård vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

#12. Utveckla primärvården.

Alla regioner måste säkerställa att det finns god tillgång till strukturerade vårdprocesser i primärvården och tillräckliga resurser för detta.

#13. Forskning om behandling.

I sin roll som forskningspolitisk rådgivare till regeringen bör vetenskapsrådet ges i uppdrag att analysera förutsättningarna, såväl ekonomiska som organisatoriska, för forskning kring behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa.

#14. Stärk rehabiliteringskoordinatorerna.

Rehabiliteringskoordinatorerna bör ges ett vidgat uppdrag och kraftigt ökade resurser.

#15. Samlad rådgivning på 1177.

Upprätta en särskild kontaktväg hos 1177 för personer med psykisk ohälsa. Det bör vara en tjänst som utöver rådgivning kring vård också har kunskap kring andra tjänster, stöd och regelverk som är viktiga för målgruppen.

#16. Förenklad myndighetskommunikation.

Regeringen bör ge alla berörda myndigheter ett särskilt uppdrag att se över sin kommunikation med målgruppen.

#17. Flexibel sjukskrivning.

Deltidssjukskrivning bör kunna användas med större flexibilitet. Det bör vara den samlade arbetstiden under en vecka som är intressant och inte hur den fördelas.

Barn och unga

#18. En ny kursplan.

Den psykiska hälsan bör ges en mycket tydligare plats i kursplanerna för idrott och hälsa.

#19. Stärk elevhälsan.

Skolhälsovården måste bli bättre på att arbeta med psykisk hälsa.

#20. Kartlägg skolans arbete.

Alla kommuner bör få i uppdrag att kartlägga sina skolors arbete med elevernas psykiska hälsa och redovisa hinder och möjligheter.

Kontakta Joakim Ramsberg, Chef forskning och samhälle, för möte eller mer information.

Mejla Joakim Ramsberg