Hjärnfondens organisationsnummer

802017-8664

Fakturaadress

Pappersfakturor skall skickas per post till fakturaadress
Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
GEM 7368020178660
Box 171
831 22 Östersund

PDF-faktura via mail
E-post: faktura@hjarnfonden.se

Det är viktigt att GEM 7368020178660 anges med exakthet i fakturaadressen både på kuvert och faktura oavsett alternativ ovan.

Besöks- och brevadress

Hjärnfonden
Riddargatan 17A
114 57 Stockholm

____________________________________

Ledningsgrupp

Anna Hemlin – Generalsekreterare
Patrick Larsson – Administrativ chef
Tommy Sollén – Insamlingschef
Maria Sjöstrand – Kommunikationschef

Läs mer om ledningsgruppen här.

Medarbetare

Sophie Ternheim – Press- och marknadsansvarig
Fredrik Gejrot – Projektledare insamling
Eva Lagercrantz – Projektledare, Ansvarig donatorsrelationer
Anna Ökvist – Medicinsk sakkunning och ansvarig public affairs
Emelie Hedegärd – Community manager, Skribent och redaktör digitala medier (föräldraledig)
Emma Cajander – Community manager (vikarie)
Ragnhild Ahlgren – Skribent och redaktör
Karin Haglind – Social media manager
Håkan Färje – Teknisk projektledare
Marika Knappertsbusch – Testamenteshandläggare
Marie Åberg – Marknadskoordinator
Maria Rogell – Ansvarig forskningsstöd (föräldraledig)
Kenny Ståhl – Ansvarig forskningsstöd/IT-Ansvarig
Annika Lindahl – Ekonomiansvarig
Michaela Kings – Givarservice
Camilla Torelm – Givarservice
Niclas Petersson – Givarservice

Kontakta oss på Hjärnfonden här.

Styrelse

Peter Thelin, ordförande, delägare i Brummer & Partners AB
Fredrik Adolfsson,  tidgare regionsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Lars Bergman, professor, Handelshögskolan
Karsten Dalgaard, Partner McKinsey & Company
Else Ingeborn, Global Client Executive Large Corporates, Skandinaviska Enskilda Banken
Lars Olson, professor, Karolinska Institutet
Louise Westerberg, vice ordförande, grundare av stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Hedersledamot
Per Nydahl

Hedersordförande
Kjell-Olof Feldt, grundare av Hjärnfonden och styrelsens ordförande 1994-2009

Styrelsearvoden utgår ej
Generalsekreterarens årslön 2018: 1 054 Tkr

Läs mer om Hjärnfondens styrelse och dess medlemmar här.

Scientific Advisory Board

Sten-Magnus Aquilonius,
Professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap
Uppsala Universitet

Ingemar Ernberg,
Professor i tumörbiologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Karolinska Institutet

Hugo Lagercrantz,
Professor i pediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska Institutet

Torsten Wiesel,
Professor i neurofysiolog och läkare. 1981 tilldelades han Nobelpriset i medicin.

Gunnar Bjursell,
Professor i molekylärbiologi
Göteborgs universitet

Jonas Frisén,
Professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Karolinska Institutet

Vetenskapliga nämnden

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter där samtliga sex medicinska fakulteter finns representerade. Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk forskning och grundforskning finns representerad.

Nämndens uppgift är att granska alla ansökningar och tilldela Hjärnfondens årliga stipendier och forskningsbidrag till de allra bästa forskarna inom sitt område. Nämndens expertis fungerar som en garanti för att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt och fördelas till den främsta neuroforskningen.

Läs mer om Vetenskapliga nämndens arbetssätt, ordförande och ledamöter.

Kontroll av kvalitet i Hjärnfondens verksamhet

Hjärnfonden är beroende av det förtroende vi får från givare, donatorer, forskare och den breda allmänheten. Därför har vi en rad kontrollmekanismer för att säkerställa att Hjärnfondens verksamhet genomgående håller hög kvalitet och för att förhindra alla former av oegentligheter.

90-konto

Hjärnfonden har 90-konto vilket betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de ska. Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen, genom att säkerställa att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt, och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

90_Konto_LogoEn av SI:s uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och avgöra vilka som får ha ett 90-konto hos PlusGirot eller BankGirot. SI kräver att organisationer med 90-konto har maximalt 25 procent i insamlings- och administrationskostnader. Hjärnfonden klarar det kravet med god marginal.

Hjärnfonden har två PlusGirokonton. Det ordinarie PlusGirokontot används för spontangåvor och är: 90 11 25-5. Det finns även ett PlusGirokonto som används för att tekniskt möjliggöra OCR-inläsning av gåvor och används bara då ett inbetalningskort skickats ut. Detta är: 90 00 95-1. Om du önskar sätta in en gåva till Hjärnfonden, använd i första hand det PlusGirokonto som står angivet på ditt inbetalningskort.

Om du vill sätta in en spontan gåva, utan förifyllt inbetalningskort, använd vårt ordinarie PlusGiro-konto 90 11 25-5 eller motsvarande BankGiro: 901-1255

FRII

Hjärnfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten, och bland annat aktivt motarbetar oseriösa insamlingar. FRII:s ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Hjärnfonden uppfyller kraven i den kvalitetskod som FRII iförde 2009 för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I enlighet med FRII:s krav redovisar Hjärnfonden resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport (se nedladdningsbar PDF längre ner på sidan).

Revisorer

Auktoriserade revisorer från PwC, Sveriges största revisionsbyrå, granskar Hjärnfondens bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm-Dahl, PwC
Auktoriserad revisor Jenny Granell, PwC

Personuppgiftslagen (PuL) och integritetspolicy

Hjärnfonden följer reglerna för personuppgiftslagen. Ni kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens hemsida.

Läs Hjärnfondens integritetspolicy.

Intern kontroll

Hjärnfondens organisation genomsyras av ett kvalitetsmedvetande. Styrelse och ledning gör regelbundna uppföljningar av verksamheten. Det innebär bland annat att man tar upp eventuella avvikelser från verksamhetsplanen, går igenom rapporter från projekt samt gör en riskanalys inför framtiden.

Hjärnfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, och för att hålla kostnaderna nere.

Synpunkter och klagomål

Vi på Hjärnfonden vill alltid förbättra oss och tar gärna emot synpunkter och klagomål, som är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Skicka ett e-post till info@hjarnfonden.se och skriv ”Klagomål” i ämnesraden.

Hjärnfonden har följande policy för hantering av klagomål:

  • Klagomål som inkommer skriftligt till Hjärnfonden ska besvaras snarast och senast inom 3 veckor.
  • Inkomna klagomål ska i första hand handläggas av personal som inte själva varit involverade i ärendet.
  • Personer som ringer in till Hjärnfonden och har synpunkter eller klagomål ombeds att skriftligen framföra sina synpunkter, t.ex. per mail, för att säkerställa att klagomålet hanteras och besvaras på ett korrekt sätt.
  • Det går att vara anonym när man lämnar klagomål, genom att använda en anonym e-postadress.

Klicka här för information om anonym anmälan om misstänkta allvarliga oegentligheter – s.k. Whistleblowing

Hjärnfondens länsförening

Hjärnfondens länsförening i Kalmar är en medlemsförening som skall verka lokalt i respektive län för att stödja stiftelsens insamlande av medel för forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar.

Anna Florin, ordförande
E-post: anna.florin@annaflorin.se

Dela sidan