Hjärnfonden

Organisation

Hjärnfondens organisationsnummer

802017-8664

Fakturaadress

Pappersfakturor skall skickas per post till fakturaadress
Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden
GEM 7368020178660
Box 171
831 22 Östersund

PDF-faktura via mail
E-post: faktura@hjarnfonden.se

Det är viktigt att GEM 7368020178660 anges med exakthet i fakturaadressen både på kuvert och faktura oavsett alternativ ovan.

Besöksadress

Hjärnfonden
Stora Nygatan 26
111 27 Stockholm

Postadress

Hjärnfonden
Box 2364
103 18 Stockholm


Ledningsgrupp

Anna Hemlin – Generalsekreterare
Katarina Kristensson – Verksamhetschef
Jeanette Asteborg – Marknads- och kommunikationschef
Mikael Färjsjö – Insamlingschef små gåvor
Mats-Olof Engarås – Insamlingschef stora gåvor
Joakim Ramsberg – Forsknings-och Samhällschef


Medarbetare

Tommy Sollén – Vik Projektledare insamling
Emelie Bäckelin – Vetenskaplig redaktör
Emma Cajander – Företagssamarbeten
Marie Åberg – Projektledare
Oskar Peterson – Projektledare insamling
Lotta Johansson – Ansvarig för Stora gåvor och Donatorsrelationer
Martina Fjellsson Draoui – PR och press manager
Benjamin Hasselgren-Hallén – Teknisk projektledare
Lisa Kopp – Projektledare
Anna Lääkkö – Performance Marketing & Growth Manager
Linda Söderström – CRM specialist
Sophie Ternheim – Eventansvarig
Elias Lividikos – Kreativ produktionsledare
Erik Hagström – Produktägare Webb
Anna Ökvist – Neurovetenskapligt sakkunnig
Ragnhild Ahlgren – Vetenskaplig sakkunnig och vetenskapsskribent
Marika Knappertsbusch – Testamenteshandläggare
Karin Uhlén – Ansvarig för forskningsstöd
Michaela Kings – Givarservice
Niclas Petersson – Givarservice
Josefin Mozard – Produkägare insamling
Magdalena Sennerdal Hagström – Redovisningsassistent


Styrelse

Peter Thelin,  Partner i Brummer & Partners AB
Fredrik Adolfsson,  tidigare regionsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Lars Bergman, professor, Handelshögskolan
Karsten Dalgaard, Partner McKinsey & Company
Else Ingeborn, tom 2020 Global Client Executive Large Corporates, Skandinaviska Enskilda Banken
Lars Olson, professor, Karolinska Institutet
Louise Westerberg, vice ordförande, grundare av stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Hedersledamot
Per Nydahl

Hedersordförande
Kjell-Olof Feldt, grundare av Hjärnfonden och styrelsens ordförande 1994-2009

Styrelsearvoden utgår ej
Generalsekreterarens årslön 2020: 1 073 Tkr


Vetenskapliga nämnden

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter där samtliga sex medicinska fakulteter finns representerade. Den ämnesmässiga spridningen inom neurovetenskap är stor, både klinisk forskning och grundforskning finns representerad.

Nämndens uppgift är att granska alla ansökningar och tilldela Hjärnfondens årliga stipendier och forskningsbidrag till de allra bästa forskarna inom sitt område. Nämndens expertis fungerar som en garanti för att de insamlade pengarna går till forskningsprojekt och fördelas till den främsta neuroforskningen.


Kontroll av kvalitet i Hjärnfondens verksamhet

Hjärnfonden är beroende av det förtroende vi får från givare, donatorer, forskare och den breda allmänheten. Därför har vi en rad kontrollmekanismer för att säkerställa att Hjärnfondens verksamhet genomgående håller hög kvalitet och för att förhindra alla former av oegentligheter.

90-konto

Hjärnfonden har 90-konto vilket betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det är en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna kommer dit de ska. Svensk Insamlingskontroll bevakar givarnas intressen, genom att säkerställa att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt, och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

90_Konto_LogoEn av SI:s uppgifter är att kontrollera ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och avgöra vilka som får ha ett 90-konto hos PlusGirot eller BankGirot. SI kräver att organisationer med 90-konto har maximalt 25 procent i insamlings- och administrationskostnader. Hjärnfonden klarar det kravet med god marginal.

Hjärnfonden har två PlusGirokonton. Det ordinarie PlusGirokontot används för spontangåvor och är: 90 11 25-5. Det finns även ett PlusGirokonto som används för att tekniskt möjliggöra OCR-inläsning av gåvor och används bara då ett inbetalningskort skickats ut. Detta är: 90 00 95-1. Om du önskar sätta in en gåva till Hjärnfonden, använd i första hand det PlusGirokonto som står angivet på ditt inbetalningskort.

Om du vill sätta in en spontan gåva, utan förifyllt inbetalningskort, använd vårt ordinarie PlusGiro-konto 90 11 25-5 eller motsvarande BankGiro: 901-1255

Giva

Hjärnfonden är medlem i Giva, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten, och bland annat aktivt motarbetar oseriösa insamlingar. Givas ledord är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Hjärnfonden uppfyller kraven i den kvalitetskod som Giva införde 2009 för sina medlemmar i syfte att öka transparens och öppenhet. I enlighet med Givas krav redovisar Hjärnfonden resultat, strategier och uppföljning i en effektrapport


Revisorer

Auktoriserade revisorer från PwC, Sveriges största revisionsbyrå, granskar Hjärnfondens bokslut, årsredovisning och den interna kontrollen, det vill säga förvaltning och löpande redovisning.

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm-Dahl, PwC

Auktoriserad revisor Victor Bladh, PwC


GDPR och integritetspolicy

Hjärnfonden följer reglerna för GDPR. Ni kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens hemsida.


Intern kontroll

Hjärnfondens organisation genomsyras av ett kvalitetsmedvetande. Styrelse och ledning gör regelbundna uppföljningar av verksamheten. Det innebär bland annat att man tar upp eventuella avvikelser från verksamhetsplanen, går igenom rapporter från projekt samt gör en riskanalys inför framtiden.

Hjärnfonden har rutiner för hur inköp och upphandlingar ska göras för att minimera risken för oegentligheter, och för att hålla kostnaderna nere.


Synpunkter och klagomål

Vi på Hjärnfonden vill alltid förbättra oss och tar gärna emot synpunkter och klagomål, som är viktig information för att vi ska kunna bli bättre. Skicka ett e-post till info@hjarnfonden.se och skriv ”Klagomål” i ämnesraden.

Hjärnfonden har följande policy för hantering av klagomål:

  • Hjärnfonden bemöter och besvarar alla frågor och klagomål från givare på ett respektfullt, trevligt och tillmötesgående sätt.
  • De frågor och klagomål som kommer via telefon eller personligen, besvaras om möjligt omedelbart.
  • De frågor och klagomål som kommer skriftligen, exempelvis via brev eller e-post, besvaras så snart som möjligt, men senast inom två arbetsdagar.
shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta