Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Vårt öppna brev till Marie Morell om den ojämlika strokerehabiliteringen

Många strokedrabbade tycker inte att de får den rehabilitering de behöver. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. I ett öppet brev till Maria Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation påtalar vi de förändringar vi vill se.

Hej Marie,

I Sverige drabbas ca 25 000 av en stroke varje år och stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroppsliga funktionsnedsättningar och stort lidande. Många av våra självklara färdigheter som att gå, äta, skriva eller tala kan påverkas vid en stroke. Det måste läras in på nytt. Behovet av rehabilitering är därför stort.

För att kunna komma tillbaka till sitt vanliga liv och arbete är det viktigt att snabbt få rehabilitering och professionell hjälp. Effektiv rehabilitering som påbörjas i ett tidigt skede kan förbättra återhämtningen och minska risken för funktionshinder.

Som SKL konstaterar i skriften ”Framgångsfaktorer i strokevården” finns stora förbättringsmöjligheter i svensk strokevård och rehabilitering. Det finns t.ex. geografiska skillnader i andelen patienter som direkt erbjuds vård på strokeenhet och i andelen patienter som tre månader efter stroke anser att deras behov av hjälp och stöd är helt tillgodosett.

Hjärnfonden har varit i kontakt med många personer som känner sig utlämnade till sig själva efter hemkomsten från sjukhuset. Därför har vi tagit initiativ till ett upprop för bättre strokerehabilitering. Sedan maj har vi samlat in 529 underskrifter. Vi vill se:

  1. Mer resurser till rehabilitering för att minska lidandet hos de drabbade.
  2. Individanpassad rehabilitering och förbättrad samordning mellan den drabbade, kommun, landsting och andra huvudmän.
  3. Minskade kvalitetsklyftor i strokevården. Alla medborgare har rätt till bra strokevård och rehabilitering oavsett bostadsort.

Vi önskar att SKL agerar i frågan och påskyndar arbetet för en förbättrad vård och rehabilitering av strokepatienter.

Vänliga hälsningar

Anna Hemlin
Generalsekreterare Hjärnfonden

Dela sidan

Engagera dig redan idag