Hjärnfonden
Ge en gåva

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention  

I förra veckan presenterade 26 myndigheter ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Det handlar om livet. En unik satsning som Hjärnfonden helhjärtat står bakom.

Hjärnfonden välkomnar förslaget till nationell strategi och tycker att det är angeläget att regeringen nu går vidare med arbetet att anta en strategi. Det är centralt att regeringen då också säkerställer att det finns resurser för genomförandet och en tydlighet i hur ansvaret för olika delar ser ut. 

Att 26 olika myndigheter gått samman för att skapa en gemensam problembild – något som hittills saknats – kan inte ses som annat än en milstolpe i vårt samhälles gemensamma arbete för psykisk hälsa och suicidprevention. Detta är även en bra grund för den framtida samordningen inom området. Hjärnfonden ställer sig helhjärtat bakom ansatsen att se psykisk hälsa och suicidprevention som angelägenheter för hela samhället. Därtill ser vi det som värdefullt att förslaget på strategi utformats med ett långsiktigt perspektiv som sträcka sig över tio år. Utmaningen kan komma att vara uthålligheten i praktiken, särskilt om det blir ett regeringsskifte. Vidare är det positivt att förslaget betonar vikten av förebyggande arbete och lyfter fram psykisk hälsa som en resurs för samhället. Att hantera ohälsa är svårare och kostar enormt mycket mer än att motverka att den alls uppstår. 

Vi välkomnar även fokuset på mätbarhet och uppföljning. Bristen på detta har begränsat tidigare satsningar. Att skapa, följa och analysera mått och indikatorer kommer dock kräva ett omfattande utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att regeringen inte underskattar behovet av kapacitet för att kunna genomföra detta arbete i praktiken. Utan den kapaciteten blir det svårt att skapa lärande system som kan utveckla arbetet och metoderna över tid. Hjärnfonden arbetar med att ge både individer och samhällets olika gemenskaper ökad kunskap och bättre förutsättningar för ett mer hjärnvänligt samhälle. Vi välkomnar därför särskilt strategins uttalade ambition att öka kunskapen på olika nivåer i samhället och den viktiga resurs som psykisk hälsa också kan vara för samhället i stort. 

Förväntan på mer offensiv forskningsagenda

Vi vill dock lyfta att vi hade förväntat oss en än mer offensiv forskningsagenda. Det är bra med ökade satsningar på tillämpad och praktiknära forskning men även grundforskningen och den fria forskningen om hjärnan behöver stärkas. I dag är hjärnforskningen, inklusive den om psykisk ohälsa, underfinansierad och nedprioriterad i relation till de hälso- och samhällsförluster som hjärnans sjukdomar orsakar. Det finns fortsatt mycket stora behov av grundforskning om hjärnan för att i förlängningen kunna utveckla såväl mer precisa och ändamålsenliga diagnostiska metoder som säkra och effektiva behandlingar för i princip alla psykiatriska sjukdomar. Många svar och lösningar finns att finna i den fortsatta forskningen.

Positiv överlappning

Vi ser med glädje att det finns en stor överlappning med det förslag till Hjärnplan för Sverige som en arbetsgrupp under ledning av Ing-Marie Wieselgren förra året tog fram åt Hjärnfonden. Hjärnfonden anser att det är viktigt att fortsätta överväga ett bredare perspektiv som inkluderar hela hjärnan och de resurser och utmaningar som finns där. Men vi ser förslaget till strategi som ett viktigt steg på vägen om regeringen beslutar att anta strategin. Dessutom finns det flera delar i förslaget som vi på Hjärnfonden redan arbetar med, bland annat forskningsfinansiering, att sprida kunskap samt stödja livsstilsförändringar som främjar hjärnan för att nämna några. Detta stärker oss i vår övertygelse att vi tillsammans kan skapa en framtid som ser till hjärnans bästa!  

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta