Hjärnfondens forskningsbidrag 2020

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

2020 års ansökningsomgång är öppen från och med den 31 januari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är måndagen den 2 mars kl 23:59. 

Hjärnfonden stödjer ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med minst 600 000 kr vardera. Projekten avser forskning under ett år och inga garantier för fortsatt medelstilldelning ges. Däremot kan Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, om den finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl tvåårigt bidrag som utökat bidragsbelopp.

Forskningsbidrag kan även erhållas med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot traumatisk hjärnskada och sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Kriterier för att söka Hjärnfondens forskningsstöd

Vi vänder oss till forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock så måste Titeln och den populärvetenskapliga beskrivningen vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max sju sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

 • Syfte och problemställning
 • Relevans (för ex. nervsystemets funktioner och sjukdomar, möjlig patientnytta)
 • Forskningsöversikt (Survey of the field)
 • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
 • Preliminära resultat
 • Sökandens erfarenhet inom området
 • Nationellt/internationellt samarbete
 • Referenser

Beslut

Beslut om tilldelning beräknas ske så att medel kan bli tillgängliga från den 1 juli 2020 efter rekvisition från förvaltande lärosäte.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd utifrån kriterierna nedan.

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet

Styrkor och svagheter i projektets frågeställning och metodik inklusive potential för framtida vetenskaplig verksamhet.

 • Bedömning av frågeställning, hypoteser, bakgrundsbeskrivning och de föreslagna lösningarna i relation till forskningsfronten på området
 • Bedömning huruvida de föreslagna projektmålen är vetenskapligt betydelsefulla, realistiska, konkreta och ökar vår kunskap om hjärnan
 • Upplägg av studien, adekvata och korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data, samt tillgång till utrustning och forskningsinfrastruktur
 • Potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling.
 • Relevans för Hjärnfondens forskningsområden
 • Strategiskt värde för svensk neuroforskning
 1. Nytänkande och originalitet

Användning och tillämpning av nya och befintliga metoder

 • Bedömning av projektets potential att på ett väsentligt och nyskapande sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet
 • Graden av projektets användande av unika metoder, tekniker eller material
 • Bedömning av projektets potential att generera eller utforska nya forskningsområden
 1. Sökandes kompetens och projektets genom genomförbarhet
 • Bedömning av dokumenterad erfarenhet, skicklighet och vetenskaplig kompetens inom området som ansökan avser
 • Grad av vetenskaplig kompetens sett till projektet som helhet
 • Bedömning av preliminära presenterade resultat
 • Bedömning av projektets målsättning sett i relation till
  • avsatt tid för projektet och totala resurser som begärs eller finns tillgängliga
  • projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)
  • tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik
 • Sannolikheten för att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller

Vidare information om forskningsbidraget

Frågor och svar
Generella villkor

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per e-post till forskningsstod@hjarnfonden.se  inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

OBS!

Ansökningssystemet öppnar den 31 januari.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post forskningsstod@hjarnfonden.se

 

Dela sidan