Hjärnfondens forskningsbidrag 2022

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Det går även att erhålla forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

2022 års ansökningsomgång är öppen från och med den 28 januari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars kl 17:00 (observera den nya tiden).

Hjärnfonden strävar efter att öka utdelade forskningsbidrag. Storleken på stödet är vanligtvis 600 000 kronor per år under ett, två eller tre år och riktar sig till projekt inom hela det neurovetenskapliga området. Högre belopp och längre bidragsperioder kan komma ifråga för projekt som av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. För detaljer, se aktuell elektronisk ansökningsblankett.

Forskningsbidrag kan även erhållas med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska i det fallet vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga.

Det finns även möjlighet att erhålla finansiering från donatorer som ingår i Hjärnfondens donatorsprogram. Detta söks inom den ordinarie forskningsbidragsansökan där man får möjlighet att godkänna att ansökan även kan komma att presenteras för intresserade donatorer. Alla forskningsinriktningar är aktuella.

Kriterier för att söka Hjärnfondens forskningsstöd

Vi vänder oss till forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige. Förvaltande organ måste vara ett universitet eller en högskola.

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock så måste Titeln och den populärvetenskapliga beskrivningen vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max sju sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

 • Syfte och problemställning
 • Relevans (för ex. nervsystemets funktioner och sjukdomar, möjlig patientnytta)
 • Forskningsöversikt (Survey of the field)
 • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
 • Preliminära resultat
 • Sökandens erfarenhet inom området
 • Nationellt/internationellt samarbete
 • Referenser

För vidare detaljerad information kring ansökan klicka här.

Beslut

Beslut om tilldelning beräknas ske så att medel kan bli tillgängliga från den 1 juli 2022 efter rekvisition från förvaltande lärosäte.

Bedömningsgrunder för Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd 2022

Fastställda av styrelsen för Hjärnfonden.
Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.
Bedömningskriterierna är tre och har Vetenskapsrådets mall som utgångspunkt:

 1. Vetenskaplig kvalitet
 2. Nytänkande och originalitet
 3. Kompetens och genomförbarhet

Vid en bedömning av en ansökan om forskningsbidrag eller stipendium skall Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd tillämpa en skala där vardera av de tre kvalitetskomponenterna bedöms oberoende av varandra från 0 till 7. Detta för att uppnå en allsidig bedömning.
Gradering: 7= utomordentligt/mycket stor betydelse, 1= otillräckligt/tveksamt, 0=felaktigt/saknas etc.
För varje bedömningskriterium finns även vägledande frågor som skall vara till stöd för granskaren.

Projektets vetenskapliga kvalitet

Styrkor och svagheter i projektets frågeställning och metodik inklusive potential för framtida vetenskaplig verksamhet.

Vägledande frågor:

 • Är det föreslagna projektet relevant för Hjärnfondens forskningsområden?
 • Är det föreslagna projektet relevant och håller hög kvalitet vad gäller de vetenskapliga frågeställningarna, bakgrundsbeskrivning, de framlagda hypoteserna, och de föreslagna lösningarna i relation till forskningsfronten på området?
 • Är den föreslagna forskningen vetenskapligt betydelsefull?
 • Är de föreslagna projektmålen realistiska, konkreta och ökar kunskapen om hjärnan, övriga delar av nervsystemet samt deras funktioner och sjukdomar?
 • Är valet av forskningsmetod, tillgången till utrustning och forskningsinfrastruktur adekvat för projektets inriktning?
 • Vilket strategiskt värde har det föreslagna projektet med tanke på högkvalitativ svensk neuroforskning och potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling?

Exempel på poängnivåer:

7 = excellent kvalitet av uppenbart mycket stort värde
6 = utmärkt kvalitet och med möjlig stor genomslagskraft
5 = hög kvalitet och klart betydelsefull
4 = mer än acceptabel kvalitet och med viss genomslagskraft
3 = acceptabel kvalitet men utan påtagligt värde
2 = inte helt acceptabel, utan originalitet
1 = oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd
0 = felaktig eller saknas

Nytänkande och originalitet

Användning och tillämpning av nya och befintliga metoder

Vägledande frågor:

 • Har projektet potential att på ett väsentligt sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet?
 • Innehåller projektet unika metoder och material att närma sig vetenskapliga frågeställningar?
 • Genererar eller utforskar projektet nya forskningsområden?
 • Har det föreslagna projektet ett kvalitativt upplägg av studien med korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data?

Exempel på poängnivåer:

7 = unika nyskapande idéer, material och mycket avancerade tekniker som endast finns på enstaka håll internationellt, väl genomtänkt originell tillämpning
6 = intressanta material och avancerade tekniker som endast finns på enstaka håll i Sverige, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, hög grad av originalitet
5 = intressanta material och adekvata tekniker, väl genomtänkt tillämpning
4 = material och tekniker adekvata, genomtänkt och relativt hög grad av originalitet
3 = material, metod eller tillämpning acceptabel
2 = material, metod eller tillämpning inte helt acceptabel
1 = material, metod eller tillämpning med tydliga svagheter
0 = felaktig eller saknas

Sökandes kompetens och projektets genomförbarhet

Vetenskapliga kvalifikationer och kompetens i relation till det föreslagna projektet liksom det föreslagna projektets genomförbarhet.

Vägledande frågor:

 • Har den sökande dokumenterad erfarenhet, skicklighet och vetenskaplig kompetens inom området som ansökan gäller?
 • Sett till projektet som helhet finns den vetenskapliga kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften?
 • Är de presenterade preliminära resultaten goda?
 • Hur ser projektets målsättning ut i relation till;
  – avsatt tid för projektet och totala resurser som begärs eller finns tillgängliga?
  – projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)?
  – tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik?
 • Hur stor är sannolikheten att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller?

Exempel på poängnivåer:

7 = utomordentligt god kompetens, forskningserfarenhet i absoluta forskningsfronten, internationell toppklass, excellent grad av genomförbarhet
6 = mycket god kompetens, forskargrupp av nationell toppklass, mycket hög genomförbarhet
5 = god, forskargrupp av nationellt god klass, hög genomförbarhet
4 = god, forskargrupp klart kompetent, god genomförbarhet
3 = acceptabel
2 = kompetens/genomförbarhet tveksam
1 = kompetens/genomförbarhet klart tveksam
0 = saknas

Sammanfattande omdöme

Ovanstående delkriterier summeras till ett sammanfattade, genomsnittligt betyg som reflekterar Vetenskapliga nämndens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet. Den högsta möjliga poäng en projektansökan kan få är således 21.

Sållningsprocess

Vid bedömning av forskningsansökningar om bidrag kan sållning användas vid Vetenskapliga nämndens möte. Detta innebär att de ansökningar som håller hög vetenskaplig kvalitet och som har en rimlig chans att bli finansierade diskuteras mer utförligt. Alla ansökningar får dock samma kvalitativa granskning av den Vetenskapliga nämndens enskilda ledamöter som läser och betygsätter oberoende av varandra inför mötet och därigenom rangordnar de sökande.

Vidare information om forskningsbidraget

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in per e-post till forskningsstod@hjarnfonden.se  inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. E-signering av första-sidan godtages.

OBS!

Ansökningssystemet öppnar den 28 januari.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post forskningsstod@hjarnfonden.se