Hjärnfondens utlysningar

Varje år delar Hjärnfonden ut forskningsbidrag och stipendier till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Utlysning av stipendier och bidrag annonsers på Hjärnfondens hemsida och i medicinsk press samt vid universiteten.

Sök Hjärnfondens forskningsbidrag 2023

Hjärnfondens forskningsbidrag uppgår vanligtvis till 600 000 kronor och delas ut för ett, två eller tre år. Högre belopp och längre bidragsperioder kan komma ifråga för projekt som av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd bedöms vara av särskild vikt och hög kvalitet. Stödet riktar sig till samtliga områden inom Hjärnfondens verksamhetsområde och ansökningsperioden för år 2023 pågår från den 27 januari till och med den 1 mars 2023. Besked om beviljade bidrag ges i juni 2023.

 

Sök Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2023

Ansökningar till Hjärnfonden postdoktorala stipendier lämnas in via den webbaserade ansökningsportalen mellan den 24 april och den 7 juni  2023. Besked om tilldelning meddelas i slutet av november samma år. Stipendiesumman uppgår till 300 000 kr per år och beviljas för två år, där stipendiaten lämnar en kort lägesrapport efter första året. Stipendiet riktar sig mot sökande med svensk doktorsexamen, avser forskning på heltid (eller på minst halvtid) och möjliggör en vidareutbildning för forskare som vill meritera sig för docentkompetens.

 

Jävsregler

För att jäv inte ska förekomma när Vetenskapliga nämnden granskar de ansökningar som kommer in till Hjärnfonden finns ett internt regelverk som alltid tillämpas.

 

Integritetspolicy för forskare

Så här lagrar och behandlar vi personuppgifter i samband med ansökning av forskningsmedel från Hjärnfonden.