Hjärnfonden
Ge en gåva

Kriterier för att söka bidrag till postdoktorala anställningar

Anvisningar till ansökan

Ansökan skall lämnas in via ansökningssystemet Ted och skall signeras digitalt av prefekt innan den skickas in av den sökande till Hjärnfonden.
Projekttitel och populärvetenskaplig beskrivning skall skrivas på svenska. Ansökan innehåller även abstract, forskningsplan, relevans, utveckling och etik.

Forskningsplan

Forskningsplanen skall skrivas på engelska och får vara max 7 sidor, Times new roman 12 punkter, inkl. referenser. Forskningsplanen skall innehålla följande rubriker och laddas upp som en PDF-fil på max 2MB:

 • Purpose and aims (Syfte och problemställning)
 • Survey of the field (Forskningsöversikt)
 • Project description, incl. hypothesis, material and method, time plan (Projektbeskrivning)
 • Preliminary results (Preliminära resultat)
 • National/international collaborations (Nationellt/internationellt samarbete)
 • References (Referenser)

Beslut

Beslut om tilldelning sker vid Vetenskapliga nämndens möte i november och besked meddelas inom några veckor därefter.

Bedömningsgrunder för Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd – bidrag till postdoktorala anställningar

Det finns tre bedömningskriterier med Vetenskapsrådets mall som utgångspunkt:

 1. Vetenskaplig kvalitet

 2. Nytänkande och originalitet

 3. Kompetens och genomförbarhet

Vid en bedömning av en ansökan om bidrag till postdoktoral anställning skall Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd tillämpa en skala där vardera av de tre kvalitetskomponenterna bedöms oberoende av varandra från 0 till 7. Detta för att uppnå en allsidig bedömning.

Gradering: 7= utomordentligt/mycket stor betydelse, 1=otillräckligt/tveksamt, 0=felaktigt/saknas etc.

För varje bedömningskriterium finns även vägledande frågor som skall vara till stöd för granskaren.

För ansökningar om bidrag till postdoktoral anställning bör bedömningen anpassas till de sökandes förväntade meritering och erfarenhet i karriären, alltså inte bedömas som forskningsbidragssökande.

Det ska även bedömas meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes forskningserfarenhet.

1. Vetenskapliga kvalitet

Styrkor och svagheter i projektets frågeställning och metodik inklusive potential för den postdoktorala sökandes framtida vetenskaplig verksamhet.

Vägledande frågor

 • Är det föreslagna projektet relevant för Hjärnfondens forskningsområden?
 • Är det föreslagna projektet relevant och håller hög kvalitet vad gäller de vetenskapliga frågeställningarna, bakgrundsbeskrivning, de framlagda hypoteserna, och de föreslagna lösningarna i relation till forskningsfronten på området?
 • Är den föreslagna forskningen vetenskapligt betydelsefull?
 • Är de föreslagna projektmålen realistiska, konkreta och ökar kunskapen om hjärnan, övriga delar av nervsystemet samt deras funktioner och sjukdomar?
 • Är valet av forskningsmetod, tillgången till utrustning och forskningsinfrastruktur adekvat för projektets inriktning?
 • Vilket strategiskt värde har det föreslagna projektet med tanke på högkvalitativ svensk neuroforskning och potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling?
 • Har det föreslagna projektet ett adekvat upplägg av studien med korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data?

Exempel på poängnivåer

7 = excellent kvalitet av uppenbart mycket stort värde
6 = utmärkt kvalitet och med möjlig stor genomslagskraft
5 = hög kvalitet och klart betydelsefull
4 = mer än acceptabel kvalitet och med viss genomslagskraft
3 = acceptabel kvalitet men utan påtagligt värde
2 = inte helt acceptabel, utan originalitet
1 = oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd
0 = felaktig eller saknas

2. Nytänkande och originalitet

Användning och tillämpning av nya och befintliga metoder

Vägledande frågor

 • Har projektet potential att på ett nyskapande sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet och tydligt öka den sökandes vetenskapliga erfarenhet?
 • Innehåller projektet unika metoder och material att närma sig vetenskapliga frågeställningar?
 • Genererar eller utforskar projektet nya forskningsområden?

Exempel på poängnivåer

7 = unika nyskapande idéer, material och mycket avancerade tekniker, väl genomtänkt originell tillämpning som väsentligt ökar den sökandes tidigare erfarenhet
6 = intressanta material och avancerade tekniker, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, hög grad av originalitet som påtagligt ökar den sökandes tidigare erfarenhet
5 = intressanta material och adekvata tekniker, väl genomtänkt tillämpning som ökar den sökandes tidigare erfarenhet
4 = material och tekniker adekvata, genomtänkt och relativt hög grad av originalitet och breddning av sökandes tidigare erfarenhet
3 = material, metod eller tillämpning acceptabel, med viss originalitet och viss breddning av sökandes tidigare erfarenhet
2 = material, metod eller tillämpning inte helt acceptabel, tveksam originalitet och tveksam breddning av sökandes tidigare erfarenhet
1 =material, metod eller tillämpning med tydliga svagheter, utan originalitet och utan breddning av sökandes tidigare erfarenhet
0 = saknas

3. Kompetens och genomförbarhet

Vetenskapliga kvalifikationer och kompetens i relation till det föreslagna projektet liksom det föreslagna projektets genomförbarhet sett ut ett postdoktoralt perspektiv.

Vägledande frågor

 • Har den sökande dokumenterad erfarenhet, skicklighet och vetenskaplig kompetens inom området som ansökan gäller?
 • Sett till projektet som helhet finns den vetenskapliga kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften?
 • Är den sökandes preliminära resultat goda?
 • Hur ser projektets målsättning ut i relation till;
  – avsatt tid för projektet och totala resurser som bedöms bli tillgängliga?
  – projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)?
  – tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik?
 • Hur stor är sannolikheten att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller?

Exempel på poängnivåer

7 =utomordentligt god kompetens, excellent grad av genomförbarhet
6 = mycket god kompetens, mycket hög genomförbarhet
5 = god kompetens, hög genomförbarhet
4 = god kompetens, god genomförbarhet
3 = acceptabel kompetens och genomförbarhet
2 = kompetens/genomförbarhet tveksam
1 = kompetens/genomförbarhet klart tveksam
0 = saknas

Sammanfattande omdöme

Ovanstående delkriterier summeras till ett sammanfattade, genomsnittligt betyg som reflekterar Vetenskapliga nämndens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet. Den högsta möjliga poäng en projektansökan kan få är således 21.

Sållningsprocess

Vid bedömning av ansökningar om bidrag till postdoktoral anställning kan sållning användas vid Vetenskapliga nämndens möte. Detta innebär att de ansökningar som håller hög vetenskaplig kvalitet och som har en rimlig chans att bli finansierade diskuteras mer utförligt. Alla ansökningar granskas av VN:s enskilda ledamöter, utom där jäv föreligger, som läser och betygsätter oberoende av varandra inför mötet och därigenom rangordnar de sökande.

Frågor om utlysningen

Har du frågor angående utlysningen vänligen kontakta forskningsstödforskningsstod@hjarnfonden.se

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta