Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2018

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

2018 års ansökningsomgång är öppen från och med den 26 april. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är torsdagen den 7 juni kl 23:59 och att tilldelat stipendium blir tillgängligt tidigast 1 januari 2019.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en kort lägesrapport vid inledning av det andra året. Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker att disputationen är godkänd senast lördagen den 27 oktober 2018. Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2019.

Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande. Utöver Hjärnfondens ordinarie stipendium finns det även ytterligare stipendier att söka (enligt nedan). Ange i ansökningssystemet om ansökan även avser forskning om traumatisk hjärnskada.

Traumatisk hjärnskada

Stipendium med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Kriterier för att söka Hjärnfondens postdoktorala stipendier

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock ska titel, populärvetenskaplig beskrivning respektive pressmeddelande vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Beslut

Beslut om tilldelning sker vid Vetenskapliga nämndens möte i november 2018 och besked meddelas inom några veckor därefter.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd utifrån kriterierna nedan.

 1. Frågeställning
  • Bedömning av den vetenskapliga hypotesen, bakgrundsbeskrivning för projektet, graden av nyskapande och betydelse, mervärdet vid eventuellt stöd för att lösa frågeställningen, potentiell genomslagskraft om projektet genomförs lyckosamt enligt beskrivningen, realistiska och konkreta mål som ökar kunskapen om hjärnan, övriga delar av nervsystemet samt deras funktioner, sjukdomar
  • Relevans för Hjärnfondens forskningsområden
  • Strategiskt värde för svensk neuroforskning
   Här vägs även in potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling.
 2. Metodik
  • Upplägg av studien, korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data
  • Graden av unika metoder eller material
  • Kvalitet och originalitet i upplägget av hypotestestningen
  • Rimlighet i målsättningen vägd mot tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik
 3. Kompetens/genomförbarhet
  • Dokumenterad erfarenhet, skicklighet och kompetens hos forskarna vägs in liksom bedömning av presenterade preliminära resultat
  • Avvägningen i målsättningen sett i relation till tid för projektet och totala resurser som begärs eller finns tillgängliga
  • Sannolikheten för att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller
  • Bedömning av projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m m)

Vidare information om stipendiet


Frågor och svar

Kontrakt mellan stipendiat och Hjärnfonden

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

 

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post: forskningsstod@hjarnfonden.se

Dela sidan