Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2023

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

2023 års ansökningsomgång är öppen från och med måndagen den 24 april. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är tisdagen den 7 juni kl 17:00 och att tilldelat stipendium blir tillgängligt tidigast 1 januari 2024.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en lägesrapport vid inledning av det andra året. Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling.

Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). Stipendiet är personligt och är avsett att täcka personliga omkostnader för forskningsverksamhet och får endast förenas med bisysslor, avlönad tjänst eller arvode motsvarande max 20% av heltid. I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker att disputationen är godkänd senast lördagen den 21 oktober 2023. Sökandes koppling till svensk neuroforskning skall framgå i ansökan. För detaljer, se aktuell elektronisk ansökningsblankett.

Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2024.

Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.

Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.

Stipendium kan även erhållas med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot traumatisk hjärnskada och sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas. Ange i ansökningssystemet om ansökan även avser detta stipendium.

Kriterier för att söka Hjärnfondens postdoktorala stipendier

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock ska titel och populärvetenskaplig beskrivning vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max sju sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

 • Syfte och problemställning
 • Relevans (för ex. nervsystemets funktioner och sjukdomar, möjlig patientnytta)
 • Forskningsöversikt (Survey of the field)
 • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
 • Preliminära resultat
 • Sökandens erfarenhet inom området
 • Referenser

Beslut

Beslut om tilldelning sker vid Vetenskapliga nämndens möte i november 2023 och besked meddelas inom några veckor därefter.

Bedömningsgrunder för Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd – Postdoktorala stipendier

Bedömningskriterierna är tre och har Vetenskapsrådets mall som utgångspunkt:

 1. Vetenskaplig kvalitet
 2. Nytänkande och originalitet
 3. Kompetens och genomförbarhet

Vid en bedömning av en ansökan om postdoktoralt stipendium skall Hjärnfondens vetenskapliga nämnd tillämpa en skala där vardera av de tre kvalitetskomponenterna bedöms oberoende av varandra från 0 till 7. Detta för att uppnå en allsidig bedömning.
Gradering: 7= utomordentligt/mycket stor betydelse, 1=otillräckligt/tveksamt, 0=felaktigt/saknas etc.

För varje bedömningskriterium finns även vägledande frågor som skall vara till stöd för granskaren.

För ansökningar till postdoktoralt stipendium bör bedömningen anpassas till de sökandes förväntade meritering och erfarenhet i karriären, alltså inte bedömas som forskningsbidragssökande.

Det ska även bedömas meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes forskningserfarenhet.

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet

Styrkor och svagheter i projektets frågeställning och metodik inklusive potential för den postdoktorala sökandes framtida vetenskaplig verksamhet.

Vägledande frågor:

 • Är det föreslagna projektet relevant för Hjärnfondens forskningsområden?
 • Är det föreslagna projektet relevant och håller hög kvalitet vad gäller de vetenskapliga frågeställningarna, bakgrundsbeskrivning, de framlagda hypoteserna, och de föreslagna lösningarna i relation till forskningsfronten på området?
 • Är den föreslagna forskningen vetenskapligt betydelsefull?
 • Är de föreslagna projektmålen realistiska, konkreta och ökar kunskapen om hjärnan, övriga delar av nervsystemet samt deras funktioner och sjukdomar?
 • Är valet av forskningsmetod, tillgången till utrustning och forskningsinfrastruktur adekvat för projektets inriktning?
 • Vilket strategiskt värde har det föreslagna projektet med tanke på högkvalitativ svensk neuroforskning och potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling?
 • Har det föreslagna projektet ett adekvat upplägg av studien med korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data?

Exempel på poängnivåer:

7 = excellent kvalitet av uppenbart mycket stort värde
6 = utmärkt kvalitet och med möjlig stor genomslagskraft
5 = hög kvalitet och klart betydelsefull
4 = mer än acceptabel kvalitet och med viss genomslagskraft
3 = acceptabel kvalitet men utan påtagligt värde
2 = inte helt acceptabel, utan originalitet
1 = oklart formulerad, dåligt underbyggd eller tidigare utförd
0 = felaktig eller saknas

 1. Nytänkande, metodik och originalitet

Användning och tillämpning av nya och befintliga metoder

Vägledande frågor:

 • Har projektet potential att på ett nyskapande sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet och tydligt öka den sökandes vetenskapliga erfarenhet?
 • Innehåller projektet unika metoder och material att närma sig vetenskapliga frågeställningar?
 • Genererar eller utforskar projektet nya forskningsområden?

Exempel på poängnivåer:

7 = unika nyskapande idéer, material och mycket avancerade tekniker, väl genomtänkt originell tillämpning som väsentligt ökar den sökandes tidigare erfarenhet
6 = intressanta material och avancerade tekniker, nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, hög grad av originalitet som påtagligt ökar den sökandes tidigare erfarenhet
5 = intressanta material och adekvata tekniker, väl genomtänkt tillämpning som ökar den sökandes tidigare erfarenhet
4 = material och tekniker adekvata, genomtänkt och relativt hög grad av originalitet och breddning av sökandes tidigare erfarenhet
3 = material, metod eller tillämpning acceptabel, med viss originalitet och viss breddning av sökandes tidigare erfarenhet
2 = material, metod eller tillämpning inte helt acceptabel, tveksam originalitet och tveksam breddning av sökandes tidigare erfarenhet
1 =material, metod eller tillämpning med tydliga svagheter, utan originalitet och utan breddning av sökandes tidigare erfarenhet
0 = saknas

 1. Sökandes kompetens och projektets genom genomförbarhet

Vetenskapliga kvalifikationer och kompetens i relation till det föreslagna projektet liksom det föreslagna projektets genomförbarhet sett ut ett postdoktoralt perspektiv.

Vägledande frågor:

 • Har den sökande dokumenterad erfarenhet, skicklighet och vetenskaplig kompetens inom området som ansökan gäller?
 • Sett till projektet som helhet finns den vetenskapliga kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften?
 • Är den sökandes preliminära resultat goda?
 • Hur ser projektets målsättning ut i relation till;
  – avsatt tid för projektet och totala resurser som bedöms bli tillgängliga?
  – projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)?
  – tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik?
 • Hur stor är sannolikheten att projektet kan genomföras av de sökande och samarbetspartners med angivna roller?

Exempel på poängnivåer:

7 =utomordentligt god kompetens, excellent grad av genomförbarhet
6 = mycket god kompetens, mycket hög genomförbarhet
5 = god kompetens, hög genomförbarhet
4 = god kompetens, god genomförbarhet
3 = acceptabel kompetens och genomförbarhet
2 = kompetens/genomförbarhet tveksam
1 = kompetens/genomförbarhet klart tveksam
0 = saknas

Sammanfattande omdöme

Ovanstående delkriterier summeras till ett sammanfattade, genomsnittligt betyg som reflekterar Vetenskapliga nämndens samlade bedömning av ansökans vetenskapliga kvalitet. Den högsta möjliga poäng en projektansökan kan få är således 21.

Sållningsprocess

Vid bedömning av ansökningar om stipendium kan sållning användas vid Vetenskapliga nämndens möte. Detta innebär att de ansökningar som håller hög vetenskaplig kvalitet och som har en rimlig chans att bli finansierade diskuteras mer utförligt. Alla ansökningar granskas av VN:s enskilda ledamöter, utom där jäv föreligger, som läser och betygsätter oberoende av varandra inför mötet och därigenom rangordnar de sökande.

Vidare information om stipendiet

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. E-signering av första-sidan godtages.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

 

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post: forskningsstod@hjarnfonden.se