Fyra stipendiater får sina diplom på Hjärnans dag 2019. Fyra stipendiater som får sina diplom på Hjärnans dag 2019. Stipendiaterna fick sina stipendier 2018.

Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2020

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

2020 års ansökningsomgång är öppen från och med den 23 april. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är måndagen den 8 juni kl 23:59 och att tilldelat stipendium blir tillgängligt tidigast 1 januari 2021.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en kort lägesrapport vid inledning av det andra året. Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling. Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker att disputationen är godkänd senast lördagen den 24 oktober 2019. Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2021.

Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.

Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.

Utöver Hjärnfondens ordinarie stipendium finns det även ytterligare stipendier att söka (enligt nedan). Ange i ansökningssystemet om ansökan även avser forskning om traumatisk hjärnskada.

Traumatisk hjärnskada

Stipendium med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Kriterier för att söka Hjärnfondens postdoktorala stipendier

Språk

Ansökan kan skickas in på svenska eller engelska. Dock ska titel och populärvetenskaplig beskrivning vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Forskningsplan

Ansökan ska innehålla en forskningsplan på max sju sidor, inklusive referenser, och innehålla följande rubriker:

 • Syfte och problemställning
 • Relevans (för ex. nervsystemets funktioner och sjukdomar, möjlig patientnytta)
 • Forskningsöversikt (Survey of the field)
 • Projektbeskrivning (inkl. hypoteser, material och metod, tidsplan)
 • Preliminära resultat
 • Sökandens erfarenhet inom området
 • Referenser

Beslut

Beslut om tilldelning sker vid Vetenskapliga nämndens möte i november 2019 och besked meddelas inom några veckor därefter.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd utifrån kriterierna nedan.

 1. Projektets relevans och vetenskapliga kvalitet

Styrkor och svagheter i projektets frågeställning och metodik inklusive potential för den postdoktorala sökandes framtida vetenskaplig verksamhet.

 • Bedömning av frågeställning, hypoteser, bakgrundsbeskrivning och de föreslagna lösningarna i relation till forskningsfronten på området
 • Bedömning huruvida de föreslagna projektmålen är vetenskapligt betydelsefulla, realistiska, konkreta och ökar vår kunskap om hjärnan
 • Upplägg av studien, adekvata och korrekt angivna metoder för resultatinhämtning och bearbetning av data, samt tillgång till utrustning och forskningsinfrastruktur
 • Potentiell betydelse för framtida behandling, patientaspekter och möjlig industriutveckling
 • Relevans för Hjärnfondens forskningsområden
 • Strategiskt värde för svensk neuroforskning
 1. Nytänkande, metodik och originalitet

Användning och tillämpning av nya och befintliga metoder

 • Bedömning av projektets potential att på nyskapande sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet och påtagligt öka den sökandes vetenskapliga erfarenhet
 • Graden av projektets användande av unika metoder, tekniker eller material
 • Bedömning av projektets potential att generera eller utforska nya forskningsområden
 1. Sökandes kompetens och projektets genom genomförbarhet
 • Bedömning av dokumenterad erfarenhet, skicklighet och vetenskaplig kompetens inom området som ansökan avser sett ut ett postdoktoralt perspektiv
 • Grad av vetenskaplig kompetens sett till projektet som helhet
 • Bedömning av preliminära presenterade resultat
 • Bedömning av projektets målsättning sett i relation till
  • avsatt tid för projektet och totala resurser som begärs eller finns tillgängliga
  • projektets totala forskningsmiljö (inklusive apparatur, reagens m.m.)
  • tillgänglig teknik samt graden av samverkan mellan klinik och preklinik
 • Sannolikheten för att projektet kan genomföras av den postdoktorala sökande och samarbetspartners med angivna roller

Vidare information om stipendiet


Frågor och svar

Kontrakt mellan stipendiat och Hjärnfonden

OBS!

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

 

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta:
E-post: forskningsstod@hjarnfonden.se

Dela sidan