Hjärnfondens postdoktorala stipendier 2023

Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier och forskningsbidrag till neuroforskare vid svenska universitet och högskolor. Samtliga ansökningar bedöms av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd.

2023 års ansökningsomgång är öppen från och med måndagen den 24 april. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är onsdagen den 7 juni kl 17:00 och att tilldelat stipendium blir tillgängligt tidigast 1 januari 2024.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en lägesrapport vid inledning av det andra året. Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling.

Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). Stipendiet är personligt och är avsett att täcka personliga omkostnader för forskningsverksamhet och får endast förenas med bisysslor, avlönad tjänst eller arvode motsvarande max 20% av heltid. I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker att disputationen är godkänd senast lördagen den 21 oktober 2023. Sökandes koppling till svensk neuroforskning skall framgå i ansökan. För detaljer, se aktuell elektronisk ansökningsblankett.

Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet. Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2024.

Stipendium kan tilldelas för studier inom eller utom landet. Vid prioritering av ansökningarna kommer projektets vetenskapliga värde att vara avgörande.

Det bedöms även meriterande om den sökande kan påvisa att den planerade postdoktorala verksamheten påtagligt utvidgar och förnyar den sökandes tidigare forskningserfarenhet.

Stipendium kan även erhållas med särskilt stöd från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan. Forskningen ska vara inriktad mot traumatisk hjärnskada och sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas. Ange i ansökningssystemet om ansökan även avser detta stipendium.

Anvisningar till den elektroniska ansökan

Alla ansökningar måste lämnas in via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Dock ska ansökans första sida skrivas ut på papper, signeras både av sökande och prefekt och skickas in till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. E-signering av första-sidan godtages.

Har du frågor angående ansökan vänligen kontakta: forskningsstod@hjarnfonden.se.

Vidare information om stipendiet