Hjärnfonden
Bild som visar bokstäverna A B och C i versaler. Denna bild är skapad för vår sida som är en ordlista över vanligt förekommande ord för Testamente.

Ordlista för arv och testamente

Ibland kan det vara svårt att förstå alla juridiska termer. Här hittar du ord som är vanligt förekommande i samband med testamenten.

Hitta på sidan

A

Allmänna arvsfonden

Svensk statlig fond dit alla medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge.

Arvsklasser

Tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i. Läs mer här.

Arvslott

Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge eller arvingar har rätt att ärva enligt den legala arvsordningen.

Arvsordning

Den lagstadgade turordningen som bestämmer vilka släktingar som får ärva när en person går bort. Läs mer här.

Arvskifte

Ett skriftligt avtal mellan arvtagarna där det framgår hur tillgångarna ska fördelas enligt lag och testamente.

B

Bodelning

uppdelning av egendom mellan makar eller sambor. Görs när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall.

Bouppteckning

Förteckning över dödsboets samtliga tillgångar och skulder. En bouppteckning ska även innehålla en förteckning över vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar till den avlidne. En bouppteckning måste upprättas inom tre månader från dödsfallet och insändas till Skatteverket för registrering inom en månad efter upprättandet.

Bouppteckningsförrättning

Ett möte då de som ärver går igenom den avlidnes tillgångar och skulder.

Boutredning

När någon avlidit kallas personens kvarlåtenskap för dödsbo (se nedan). Dödsboet måste utredas för att kunna avvecklas och för att eventuella arv ska kunna fördelas. Denna utredning kallas för boutredning och består av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte.

Bröstarvinge

Den avlidnes arvingar i rakt nedstigande led, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc. Gäller både biologiska barn och adoptivbarn.

D

Dödsbo

Den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Ett dödsbo är en egen juridisk person, vilket innebär att tillgångar ska hållas åtskilda från delägarna, och att den avlidnes skulder enbart kan göras gällande mot dödsboet (man ärver alltså aldrig någons skulder).

Dödsbodelägare

Efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och eventuella universella testamentstagare med rätt till arv. Även tidigare avliden makes eller makas efterarvingar kan vara dödsbodelägare i den sist avlidnas dödsbo.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av dödsboet, till exempel att betala fakturor, ta kontakt med bank, hantera post, avsluta prenumerationer med mera. Alla dödsbodelägare behöver vara överens om förvaltningen. Ibland utses en person genom fullmakt för uppdraget, ofta någon inom familjen eller en extern jurist.

E

Efterarvinge

Någon som är berättigad till arv efter avliden person, men som måste vänta på arvet till dess att den avlidne personens make/maka också avlider. Det vanligaste exemplet är gemensamma barn. När ett barns ena förälder avlider blir barnet efterarvinge då hen erhåller sitt arv först när den andra föräldern dör.

Enskild egendom

Genom att benämna det som ska ärvas som “enskild egendom” behöver den som ärver inte dela med sig av arvet till sin make/maka/sambo vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall eftersom det då inte ingår i bodelningen.

F

Fast egendom

Mark, tomt och fastigheter.

Fri förfoganderätt

Testamentstagaren äger egendomen fritt, men i begränsad form. Ägaren får disponera egendomen men inte testamentera eller skänka bort en stor del i gåva till någon annan.

Full äganderätt

Testamentstagaren äger egendomen fritt, helt utan begränsningar. Ägaren får alltså testamentera och skänka bort hela egendomen.

J

Juridisk person

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fodringar eller skulder och vara part i domstol.

K

Kvarlåtenskap

All den egendom som en avliden person lämnar efter sig. Alltså de tillgångar som finns kvar efter att den avlidnes skulder har betalats.

L

Laglott

Hälften av arvslotten. Den del av arvslotten som bröstarvingar alltid kan kräva att få som arv, oavsett vad den avlidne har bestämt i sitt testamente.

Legala arvingar

De som ärver enligt den lagstadgade (legala) arvsordningen.

Legat

Något bestämt som ges bort genom ett testamente, till exempel en möbel (saklegat) eller en specificerad summa pengar (penninglegat). Ett legat ska utges från dödsboet före ett arvskifte, det vill säga innan övrig kvarvarande egendom i dödsboet fördelas.

Legatarie

Någon som ärver en viss bestämd egendom.

Lös egendom

Allt som inte är fast egendom, till exempel bostadsrätter, värdepapper, pengar och alla former av lösöre.

Lösöre

Fysiska, naturligt flyttbara föremål, till exempel husgeråd, möbler, bilar, båtar, cyklar, smycken, kläder, böcker, konst, mobiltelefoner och annan elektronik.

N

Nyttjanderätt

Testamentstagarens rätt att använda egendom.

S

Särkullbarn

Makar och sambos icke gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Läs mer här.

T

Testamentstagare

Någon som ärver på grund av ett testamente. Testamentstagarna delas upp i legatarie eller universell testamentstagare.

Testator

Den som upprättat ett testamente.

U

Universell testamentstagare

Någon som genom testamente ärver en viss andel av kvarlåtenskapen.

Frågor om testamente?

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta Lotta Johansson,
Insamlingsansvarig filantropi och stora gåvor

Telefon: 072-348 11 03
Mejl: lotta.johansson@hjarnfonden.se

Har du frågor gällande arvsärenden?

Kontakta Marikka Knappertsbusch,
Ansvarig för arvsärenden

Telefon: 072-214 12 21
Mejl: testamente@hjarnfonden.se

shaped face

Swisha en gåva till 90 112 55
eller engagera dig på
ett annat sätt.

Stöd forskningen

Stöd oss

Egen insamling

Starta