Cecilia Lundberg, ordförande i Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Cecilia Lundberg, ordförande i Hjärnfondens vetenskapliga nämnd, berättar i den här filmen om Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden. Hon förklarar hur du som forskare kan delta aktivt. Spela

Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden 2019

Under 2019–2020 kommer Hjärnfonden att göra en ny satsning för att attrahera privata givare att investera i svensk neurovetenskaplig forskning med minst 5 miljoner per område. Som forskare kan du delta aktivt i denna satsning att attrahera donatorstödd forskningsfinansiering till Hjärnfonden genom att skicka in ett Letter of intent (LOI) på två sidor senast den 25 april

Möjlighet att skicka in Letter of intent (LOI) som beskriver ett flerårigt projektförslag finns från och med den 31 januari. LOI måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan, till ansökningssystemet. Observera att sista dagen att skicka in är den 25 april kl 23:59

Hjärnfonden bjuder in forskare att aktivt delta i arbetet med att attrahera donatorstödd forsknings­finansiering till Hjärnfonden. Forskare deltar genom att skicka in ett ”Letter of intent” (LOI) på högst två A4 sidor där forskaren/forskarnätverket beskriver ett flerårigt projekt. En översiktlig budget som omfattar ca 5 miljoner SEK ska också lämnas in. Dessa ”utlysningar” för vilka LOI önskas är således inte finansierade, men LOI:s kommer att användas för att åstadkomma finansiering.

En första bedömning av LOI:s görs av medlemmar ur Hjärnfondens vetenskapliga nämnd för att bland annat säkerställa genomför­barhet och områdesrelevans. Accepterade LOI:s kommer därefter att grupperas områdesvis och användas som underlag i diskussioner med potentiella donatorer.

Genom att välja ut forskningsområden från dessa LOI:s och presentera dem för donatorer hoppas Hjärnfonden kunna ge forskare och forskarnätverk bättre framtida möjligheter till storskaligt donatorsstöd. Områdesförslagen ger donatorerna möjlighet att göra praktisk skillnad och bidra till forskningsframgångar som kan sträcka sig över flera sjukdomsområden.

Om och när ett område mottagit donationer om ca 5 miljoner SEK, kommer forskare med projekt inom det finansierade området, och vars LOI:s bedömts vara av god kvalitet, uppmanas att skicka in fullständiga forskningsprogram för slutgiltig bedömning. Endast de som tidigare skickat in ett LOI får alltså delta i konkurrensen om medel till detta område.

Letters of intent emotses inom två huvudområden:

1) Resan till klinik: från labbänk till klinisk prövning

Hjärnfonden efterfrågar projekt som befinner sig i stadiet precis innan/i början av kliniska prövningar. Ett projekt kan exempelvis innehålla de finala experimentella studierna och/eller de allra första försöken i människa. Även projekt där de allra första kliniska pilotförsöken har inletts välkomnas.

Intressanta områden i denna grupp är t ex stamcellsterapi för Parkinsons sjukdom, ALS-satsning med inriktning mot ny behandling och nya proteinläkemedel för hjärnan, förslag inom andra områden är också välkomna.

2) Forskningssamarbete med tvärvetenskaplig inriktning

Hjärnfonden efterfrågar projekt inom områden där flera svenska forskargrupper samverkar, gärna tvärveten­skapligt över disciplin och metodgränser, för att tillföra kunskap som går att applicera på ett eller flera sjukdomstillstånd. Det ska framgå hur samarbetet förväntas ge mer än separata bidrag till deltagande forskare.

Intressanta områden i denna grupp är t ex nya proteinläkemedel för hjärnan, ALS-satsning med inriktning mot ny behandling, inducerade pluripotenta stamceller (iPSceller) för studier av hjärnans funktioner och sjukdomar, avancerad diagnostik av neuropsykia­triska funktions­nedsättningar och CRISPR-driven genterapi i hjärnan, förslag inom andra områden är också välkomna.

Kriterier för att söka Hjärnfondens forskningsstöd

Vi vänder oss till forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd till Sverige.

Språk

Avsiktsförklaringen (Letter of intent) kan skickas in på svenska eller engelska. Dock så måste Titeln vara på svenska oavsett språk för övrigt.

Letter of intent

Avsiktsförklaringen laddas upp som PDF-fil i ansökningssystemet, ska vara 1-2 sidor, Times new roman 12 punkter, och innefatta följande paragrafer:

  • Kort sammanfattning (vad vill ni göra, vilken budget ansöker ni om och under hur många år)
  • Projektets syfte
  • Vad ingår i projektet och hur ska det utformas? Vem/vilka gör vad?
  • Projektets målsättningar
  • Er kompetens för projektets genomförande
  • Budget (cirka 5 miljoner)
  • Kontaktuppgifter samt datum och signatur för huvudsökande

Beslut och bedömning

En första bedömning av LOI:s görs av medlemmar ur Hjärnfondens vetenskapliga nämnd för att bland annat säkerställa genomför­barhet och områdesrelevans. Accepterade LOI:s kommer därefter att grupperas områdesvis och användas som underlag i diskussioner med potentiella donatorer.

Sökande godkänner att LOI får användas av Hjärnfonden för att söka nya donatorer/sponsorer fram till september 2020. Därefter kan avtalet förlängas efter överenskommelse.

Vidare information

Frågor och svar

OBS!

Alla måste skicka in sina LOI:s via Hjärnfondens webbaserade ansökningssystem under utlysning ”Stora forskningsområden

Ansökningssystemet öppnar den 31 januari och stänger den 25 april kl 23:59.

Anvisningar för det elektroniska ansökningssystemet  

Dela sidan