Ring in din gåva 020-523 523 | Ge en gåva direkt
MENY
Ge en gåva
Dela

Aspergers syndrom, symptom & behandling


Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning. Tillståndet är inte automatiskt handikappande. Hur stora besvär man har beror på den totala livssituationen och omgivningens möjlighet till förståelse, anpassning och stöd.

Aspergers syndrom tillhör gruppen Autismspektrumstörningar och liknar Autism. Den som har Aspergers syndrom har svårigheter vid socialt samspel. Funktionsnedsättningen innebär begränsade beteenden, aktiviteter och intressen.

Aspergers syndrom är förmodligen medfött eller uppstår i början av livet som en följd av skador eller genetiska faktorer som gör att vissa delar i hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt. Det kan dock dröja upp till fyraårsåldern eller ännu längre innan man märker av funktionshindret. Psykosociala faktorer i barndomen orsakar inte Aspergers syndrom. Studier pekar på att minst fyra av 1 000 barn i grundskolan har Aspergers syndrom. Tillståndet är sannolikt vanligare hos pojkar än hos flickor.

Aspergers - Symptom

Personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter att förstå avsikten bakom andra människors beteenden och de uppfattar ofta situationer på ett annorlunda sätt. Många framstår som oerhört envisa, med liten förmåga att anpassa sig till rutinförändringar. De har svårt att följa andra människors initiativ och kan visa ett uttalat motstånd mot förändringar. Gemensamt för människor med Aspergers syndrom är svårigheten att rikta uppmärksamheten mot andra människor, en förmåga som är viktig för att kunna delta i det sociala samspelet.

Kraven på social anpassningsförmåga ökar med stigande ålder vilket medför att en del svårigheter blir mer iögonfallande då. Andra svårigheter minskar när man blir äldre. Att ha AS innebär inte bara problem. I en del avseenden kan personer med Asperger fungera bättre än vanliga människor. En del har en ovanlig tankeskärpa, klarsynthet och envishet och har därmed blivit mycket framgångsrika inom sina områden.

De problem som personer med AS har rör ofta relationer till andra människor. Socialt umgänge är för många en belastning. Typiska drag är också specialintressen, annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba förändringar. Andra människor blir ofta frustrerade över att någon med Aspergers förstått något de sagt som fakta fast det inte var meningen eller missat innebörden eftersom de tolkat det sagda bokstavligen.

Symptombild och behov av hjälp varierar från individ till individ. Situationen ser också olika ut i olika åldrar. När det gäller de mindre barnen kan föräldrar och förskolepersonal ofta ge ett tillräckligt stöd. I grundskolan är det vanligt att svårigheterna ökar. För många är problemen som allra störst i tonåren. De vuxna som hittat sin egen nisch i tillvaron lever ofta ett gott liv utan alltför stora besvär.

Behandling av Aspergers

Även om AS inte går att bota, finns det mycket stora möjligheter till utveckling. Detta kan ske genom att personen lär sig hur han själv fungerar, utvecklar problemhanteringstekniker, bygger upp en bra social omgivning utan onödiga störningsmoment, effektiviserar sitt arbete och finner egna alternativa vägar mot sina mål.

Behandlingen bygger även på information och anpassningar av den drabbades miljö. Vuxna som kommer i kontakt med barn med AS behöver kunskaper för att på bästa sätt stödja och möta deras behov. Med insatser som dessa kan de flesta leva ett förhållandevis självständigt liv som vuxna. I vissa fall kan medicinering hjälpa, framförallt om det finns svåra koncentrationsproblem eller uttalad tvångsmässighet med i bilden.

DIAGNOS

För att ta reda på om en person har Aspergers syndrom bedömer man personens beteenden och svårigheter. För att få diagnosen Aspergers syndrom ska man ha allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. Ett annat krav för diagnosen Aspergers syndrom är att personen ska ha en begåvning inom den så kallade normalvariationen, vilket innebär att det inte får finnas någon generell utvecklingstörning. Personen ska inte heller ha någon generell försening av den tidiga allmänna språkutvecklingen. Ett ytterligare krav i diagnoskriterierna är att symptomen orsakar betydande problem i vardagslivet.

Visste du att...

  • Aspergers syndrom beror inte på psykosociala faktorer i barndomen.
  • Minst fyra av 1 000 barn i grundskolan har Aspergers syndrom.
  • Aspergers syndrom är vanligare bland pojkar än bland flickor.

 

Läs mer:
Autism- och Aspergerförbundet>> 


Ge en gåva till stöd för forskning av Aspergers syndrom

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva behandlingar. 
Med din gåva kan vi tillsammans jobba för att forskning kring Aspergers syndrom går framåt.

Gå vidare till gåvosidorna >>>Ge en gåva

Vi har inga statliga medel och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Behoven är stora och ditt bidrag är ett viktigt stöd.

Ge din gåva som:
Privatperson Företag

Bristen på forskningsmedel utgör idag det absolut största hindret för svenska forskare. Idag finns det forskare som tvingas ägna merparten av sin tid åt att skriva ansökningar och söka pengar istället för att göra det de är bäst på: att forska.

Professor Lars Olson
Ordförande Hjärnfonden