PTSD – posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, uppkommer efter exponering av ett allvarligt trauma och kännetecknas av stark ångest och en hög stressnivå. Det kan drabba personer som varit med om krig eller svåra förluster men även personal inom räddningstjänst och personer som hjälper till att behandla personer med dessa svårigheter.

Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

PTSD är en förkortning av engelskans posttraumatic stress disorder och på svenska kallas tillståndet posttraumatiskt stressyndrom (diagnos ICD-10 enligt Världshälsoorganisationen WHO). PTSD uppkommer som ett resultat av ett allvarligt trauma som t ex dödshot, naturkatastrofer, rån, våld, sexuella övergrepp, missfall, fosterdöd och cancerbesked men kan även drabba de som, vanligen yrkesmässigt, lyssnar på återkommande berättelser om trauman. Sårbarheten för att utveckla PTSD efter trauma varierar mellan olika människor. Symtomen kännetecknas av stark ångest och en hög stressnivå. De uppkommer ofta några veckor efter händelsen men det kan även ta längre tid.

Symtom

De mest framträdande symtomen på PTSD är:

 • överdriven vaksamhet
 • undvikande beteende – ovilja/oförmåga att prata om traumat eller något som relaterar till det
 • återupplevande av traumat, ofta som påträngande minnen, så kallade flash-backs, eller mardrömmar

Personer som lider av PTSD kan bli känslomässigt avskärmade, får koncentrationssvårigheter, sömnproblem, ångest, depressioner, anhedoni (avsaknad av lust), isolerar sig, blir aggressiva med mera. De söker ofta till primärvården men sällan för PTSD. Istället söker de för problem som är resultatet av PTSD såsom sömnsvårigheter, huvudvärk, problem med mage och tarm, psykologisk hjälp för depression, ångest eller missbruk.

När det gäller barn och PTSD är det en lite annorlunda symtombild. Barnen kan ibland upplevas som mindre berörda av ett trauma när det i själva verket tar sig annorlunda uttryck hos barn. Exempel är:

 • rädsla för att skiljas från förälder
 • de tappar förmågor som de tidigare har haft (som t ex toaträning)
 • sömnproblem, mardrömmar
 • tvångsmässig lek
 • nya fobier och ångest
 • agerar ut traumat i lek, sagor, ritningar
 • har smärtor utan orsak
 • irritabilitet

Behandling

De flesta återhämtar sig spontant från svåra händelser men tillståndet kan också bli kroniskt. Idag finns olika typer av behandling såsom till exempel:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Behandling med läkemedel
 • Kamratstöd (framförallt inom yrkesgrupper som utsätts för dessa situationer oftare som polis, räddningspersonal etc)

Det är viktigt att även anhöriga får stöd.

Visste du att

 • Män och kvinnor reagerar hormonellt olika på PTSD. Hormonnivåerna skiljer sig dessutom åt beroende på typen av trauma.
 • Det är ofta en stor samsjuklighet mellan PTSD och andra psykiatriska diagnoser (t ex depression, olika ångesttillstånd och missbruk)
 • Traumats svårighetsgrad, individens upplevelse av en hög grad av hot, personlig sårbarhet, brist på stöd från omgivning och dysfunktionell hantering av traumat är exempel på faktorer som ökar risken för PTSD efter ett trauma.

Stöd forskning om PTSD


Diagnoser

Här har vi samlat information om hjärnans diagnoser och sjukdomar.