Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfonden insamlingspolicy

Inledning

Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens ändamål är att samla in pengar till forskning om hjärnan och att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en sjukdom, skada eller funkt- ionsnedsättning i hjärnan, vilket även drabbar familj och vänner. Därför är information om hjärnan samt stöd för att hitta effektivare behandlingar och nya genombrott inom forskningen så viktiga

Hjärnfonden får inga statliga bidrag och därför gör gåvor från engagerade givare en stor skillnad. Tack vare dem kan hjärnforskningen få möjligheter att snabbare hitta bot och behand- lingar som ger medmänniskor ett friskare och längre liv. En gåva gör en livsviktig skillnad.

Att ge en gåva till Hjärnfonden är att ge medmänniskor möjligheten till ett friskare och längre liv. Därför ser vi det som ett stort förtroende att via vår vetenskapliga nämnd förmedla din gåva till forskningsprojekt och forskare som på olika sätt räddar liv och förbättrar livskvaliteten för de drabbade och deras familjer.

I denna policy uttrycker vi bland annat hur våra givare kan förvänta sig att bli bemötta, hur vi hanterar våra gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor.

Våra givares rättigheter

Våra givare är en förutsättning för vår verksamhet. En givare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Givarnas gåvor är frivilliga och kan när som helst upphöra. De utgår från givarens engagemang.

Hjärnfondens insamlingspolicy utgår från de rättigheter för givare som Giva Sveriges medlemsorganisationer enats om.

 1. Hjärnfondens kommunikation skall vara tydlig och vederhäftig samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas. 
 2. Insamling skall som regel alltid ske till vårt 90-konto. 
 3. Våra givare skall när som helst kunna ställa frågor till oss och förvänta sig snabbt
  och tillförlitligt svar. 
 4. Våra givare skall kunna vara förvissade om att insamlade medel används till det
  ändamål för vilket de samlats in. Vill vi ändra användningsområde skall givaren först
  kontaktas. 
 5. Vi skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. 
 6. Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. En givares namn publiceras aldrig utan givarens medgivande. Likaså respekterar vi om en givare inte vill bli kontaktad.Vi lämnar normalt inte givarens namn vidare till annan organisation.
 7. Våra givare får information om på namn på våra förtroendevalda samt vår ledning på vår hemsida. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till Hjärnfonden är frivillig, anställd eller extern konsult. 
 8. Våra givaren skall kunna ta del av vår senaste årsberättelse och reviderad årsredovisning vilka publiceras på vår hemsida. 
 9. Våra givaren skall kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från våra representanter och får aldrig utsättas för press. 

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den – om så begärs – återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Hjärnfonden skall givaren kontaktas

Vår insamling

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det ska ske med respekt för den enskilda givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag i vår insamling. Vi bedriver insamling hos privatpersoner framför allt via utskick, autogiro, telefon, internet samt insamlingsgalor i TV. För företag skapar vi samarbeten, exempelvis som företagsvän eller kampanjpartner, som närmare beskrivs på vår hemsida. I vår strävan efter att effektivisera insamlingen och minska kostnader prövar vi även andra kanaler för insamling.

Vår insamlingsverksamhet ska grundas på god etik och moral. Vi ska alltid vara öppna, ärliga och transparenta. Alla gåvor är frivilliga och ska ske på givarens villkor. Våra givare har alltid möjlighet att ändra eller avsluta sitt/sina engagemang gentemot Hjärnfonden. Om en givare inte önskar mer information/kommunikation från Hjärnfonden så respekteras det.

Inga kampanjer riktar sig till personer under 18 år.

I de fall underleverantörer används, till exempel telemarketingbolag, skrivs avtal mellan parterna och underleverantörer förbinder sig att följa våra krav på kvalitet och genomförande, samt vår uppförandekod.

Hjärnfonden har 90-konto och vår insamling sker under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll (SIK) som kontrollerar att gåvorna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrat- ions- och insamlingskostnad inte överskrids.

Hjärnfonden är medlem i intresseorganisationen Giva Sverige och tillämpar kvalitetskoden som Giva Sverige har antagit. Hjärnfonden lämnar vartannat år en rapport avseende vår till- lämpning av denna kod.

All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EU:s dataskyddsförordning och marknadsföringslagen, i de fall dessa behöver beaktas.

Ändamålsbestämda gåvor

Generellt önskar Hjärnfonden motta icke öronmärkta gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta vid varje given tidpunkt.

Vid särskilda kampanjer eller om givaren har önskemål om hur gåvan ska användas är Hjärnfondens utgångspunkt att gåvan ska användas för just det ändamålet. Om en gåva öronmärkts för en särskild diagnos eller annat ändamål som är så snävt att det är svårt att dela ut medlen inom rimlig tid delas gåvan dit den bäst behövs.

Vid större donationer kontaktas givaren för samråd kring vilket ändamål som är lämpligt utifrån givarens önskemål.

Det är Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som bedömer ansökningar och beviljar alla forskningsbidrag och stipendier.

Gåvor i form av värdepapper och fast egendom

Erhållna gåvor i form av värdepapper och fast egendom ska Hjärnfonden omsätta till likvida medel så snart det är möjligt. Avyttringen skall ske på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

Utgångspunkten är att Hjärnfonden inte utan särskilda skäl ska äga och förvalta denna typ av gåvor under längre tid än vad som är rimligt för att avyttra gåvan. Anledningen är att så långt det är möjligt försvara gåvans nominella värde vid gåvotillfället. Hjärnfonden spekulerar inte med donationer. Dock kan undantag förekomma där givaren har angett detta som en förutsättning för gåvan.

Återbetalning av gåva

Återbetalning av gåva sker då fel begåtts eller om givaren ångrar sig. Återbetalning förutsätter att det är rimligt utifrån givarens ursprungliga intention och att givaren kontaktar Hjärnfonden inom tre månader efter att gåvan gavs samt förutsatt att det inte finns ett upprättat avtal som ska efterföljas.

Om Hjärnfonden mottar en inbetalning som tydligt är avsedd för en annan mottagare återbetalas gåvan så snart det är möjligt.

Gåvor som ej kan tas emot

Hjärnfonden har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares värderingar eller verksamhet står i strid med Hjärnfondens värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. Hjärnfonden kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som Hjärnfonden inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader etc. som Hjärnfonden inte kan använda eller avyttra.

Personuppgifter

Givare skall alltid kunna känna sig trygga att Hjärnfonden värnar och skyddar de personuppgifter som lämnas till oss. Vår integritetspolicy beskriver våra riktlinjer för hur detta sker.

Bild och text i insamlingsarbetet

Hjärnfonden har en text- och bildpolicy för hur innehåll i vår marknadsföring och information hanteras och kvalitetsgranskas. Vi är noga med att individer som medverkar behandlas respektfullt samt har givit sitt godkännande till medverkan.

Frågor och klagomål

Hjärnfonden bemöter och besvarar alla frågor och klagomål från givare på ett respektfullt, trevligt och tillmötesgående sätt. De frågor och klagomål som kommer via telefon eller personligen, besvaras om möjligt omedelbart. De frågor och klagomål som kommer skriftligen, exempelvis via brev eller mejl, besvaras så snart som möjligt, men senast inom två arbetsdagar.

Tvister

Beträffande tvister gällande testamenten är Hjärnfonden ytterst ansvarig mot testator och dennes vilja. Vi följer därför det tankesätt som finns i svensk lag; att det är den som klandrar testamentet som har bevisbördan för att visa på brister i testamentet. Den som skriver ett testamente till förmån för Hjärnfonden kan känna sig trygg i att Hjärnfonden alltid eftersträvar att tolka testamentet efter testators vilja.

Alla gåvor i form av värdepapper och fast egendom ska Hjärnfonden omsätta till likvida medel så snart det är möjligt. Det är viktigt för Hjärnfonden att detta sker på ett ansvarsfullt och professionellt sätt, i synnerhet vid testamenten.

Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel

Hjärnfonden redovisar insamlade medel, utdelade medel till ändamålen samt kostnader i årsberättelsen som finns att ladda ner som PDF. Redovisningen följer de krav som Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige ställer.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta