Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfonden stadgar

Hjärnfondens stadgar antogs den 28 september 1993. Denna version antagen av styrelsen den 12 maj 2021.

§1 Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning om hjärnan genom att lämna bidrag till vetenskaplig forskning om hjärnan och genom att informera allmänheten om vetenskaplig forskning om hjärnan och dess sjukdomar.

Stiftelsen skall för att främja ändamålet bedriva insamlingsverksamhet bland allmänheten.

§2 Medelsanvändning

Minst 80 procent av de årliga överskotten, inklusive omplaceringsvinster, skall tagas i anspråk för att tillgodose stiftelsens ändamål.

§3 Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§4 Styrelse och vetenskaplig nämnd

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen äger rätt att själv entlediga och utse nya ledamöter. För att handha den löpande förvaltningen får styrelsen utse en generalsekreterare.

Styrelsen utser inom sig ordförande.

Stiftelsens bidrag till vetenskaplig forskning skall fördelas av styrelsen i enlighet med förslag från en av styrelsen utsedd vetenskaplig nämnd. Antalet ledamöter i den vetenskapliga nämnden kan vara lägst 9 och högst 25 stycken, av vilka en skall vara ordförande och en sekreterare. Vid behov äger styrelsen utse suppleanter. Ordföranden, sekreteraren och ledamöterna utses av styrelsen. Ny ordförande och nya ledamöter utses av styrelsen efter förslag av den vetenskapliga nämnden. Den vetenskapliga nämnden utser inom sig vice ordförande. Mandattiden skall vara fem år för ordföranden och tre år för övriga ledamöter. Ledamöter kan tjänstgöra i nämnden under flera mandatperioder i följd. Nämnden är beslutför när minst hälf- ten av ledamöterna är närvarande.

§5 Sammanträden och beslut

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så snart detta är erforderligt. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Minst ett protokollfört sammanträde skall hållas varje år.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av alla ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6 Firmateckning

Styrelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen särskilt därtill utser.

§7 Medelsplacering

Styrelsen skall vid sin förvaltning av stiftelsens egendom tillse att dessa är placerade på ett godtagbart sätt. Styrelsen skall jämväl beakta såväl behovet av riskspridning som av avkastning.

§8 Räkenskaper

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år.

§9 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen en revisor. Senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång skall styrelsens årsredovisning överlämnas till stiftelsens revisorer. Revisionsberättelse skall senast inom 5,5 månader efter räkenskapsårets utgång avges till styrelsen.

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stiftelsens styrelse. För ändring av stiftelsens ändamål eller denna paragraf krävs permutation.

§11 Upplösning av stiftelsen

Styrelsen kan besluta att stiftelsen skall upphöra med insamling av medel. Stiftelsens kapital skall då överföras till annan organisation att användas för verksamhet liknande den stiftelsen bedriver.

Ladda ner dokumentet

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta