Hjärnfonden
Ge en gåva

Tillsättning av styrelsen

Stiftelsens stadgar fastställer regler för styrelsens sammansättning och urvalsprocess för nya ledamöter enligt Svensk Insamlingskontroll (SIK), med generalsekreteraren som introduktionsansvarig.

Enligt stadgarna skall stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen äger rätt att själva utse nya ledamöter.

Styrelsen har beslutat att styrelsen skall bestå av sju ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Inga suppleanter utses.

Styrelseledamöter utses för en period om fyra år.

Stiftelsen skall sträva efter en jämn könsfördelning och mångfald i styrelsen. Anställd hos Hjärnfonden får inte utses till styrelseledamot.

Vid tillsättning av styrelseledamöter skall styrelsen; baserat på den utvärdering som årligen görs av styrelsens arbete fastställa kravprofil för den eller de nya ledamöterna som behöver rekryteras, samt genomföra en systematisk procedur för att söka och utvärdera kandidater, inklusive att beakta inkomna förslag från styrelsen.

I samband med val utser styrelsen en valberedning bestående av ordförande och ytterligare en ledamot som ansvarar för att genom en strukturerad och transparent process, bereda be- slut om tillsättning av ny ledamot. Underlag för beslut, med presentation av kandidat/kandidater, skickas till styrelsen senast två veckor före styrelsemöte där beslut skall fattas.

Vid tillsättning av ledamot skall beaktas formella krav som ställs på styrelseledamöter enligt Svensk Insamlingskontrolls (SIK) regler för organisationer som beviljats sk 90-konto. SIKs regler innebär att ledamöter skall till minst hälften vara bosatta inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i huvudsak vara myndiga, får ej vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud samt får inte ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna skatteskulder.

Generalsekreteraren ansvarar för introduktion av nya ledamöter varvid Hjärnfondens ledning och vetenskapliga nämnden presenteras samt att genomgång sker av stiftelsens organisation, ekonomi och styrande dokument såsom denna arbetsordning m fl.

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta