Hjärnfonden
Ge en gåva

Hjärnfonden uppförandekod

Inledning

Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens ändamål är att samla in pengar till forskning om hjärnan och att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden är beroende av det förtroende vi får från givare, donatorer, forskare och den breda allmänheten. Våra resurser kommer som gåvor från privatpersoner, företag och andra organisationer. Du, tillsammans med alla andra som är engagerade i Hjärnfonden, medverkar till att dessa resurser – personella, ekonomiska och materiella – används effektivt och till de ändamål de är avsedda för.

Det är din skyldighet att känna till, förstå och efterleva våra grundprinciper och stadgar, samt att hålla dig välinformerad om gällande policies och regelverk. Genom att alltid uppträda korrekt mot de människor du möter, bidrar du till att skapa tillit, förtroende och respekt för Hjärnfonden.

Uppförandekodens omfattning och tillämpning

Uppförandekoden gäller alla som agerar på Hjärnfondens uppdrag och omfattar dig som är ledamot i Hjärnfondens styrelse, anställd, volontär, praktikant, studerande, konsult, arvoderad eller som har åtagit dig ett annat uppdrag för Hjärnfonden.

Uppförandekoden utgör även Hjärnfondens antikorruptionspolicy.

Uppförandekodens regler

 1. Sätt dig in i och följ stadgar och de styrande dokument som finns i verksamheten

 2. Behandla alla med respekt och värdighet

  Hjärnfonden har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Det innebär att du som representant för Hjärnfonden ska behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av etnisk eller social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk eller politisk uppfattning. Se policy mot trakasserier.

 3. Värna om människors personliga integritet

  Ditt uppförande gentemot andra ska alltid vara grundat på respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster. Du lämnar aldrig ut eller använder konfidentiella uppgifter om personer, ärenden eller situationer som du fått kännedom om genom Hjärnfondens verksamhet. Som förtroendevald, anställd eller volontär skriver du inför ditt uppdrag under en sekretessförbindelse där du förbinder mig att inte sprida konfidentiell information om enskilda personer eller Hjärnfondens verksamhet.

 4. Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande

  Alla former av sexuellt utnyttjande och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Du får inte ha sexuella kontakter med, eller på något annat sätt agera med sexuella avsikter mot, människor som du i din egenskap av representant för Hjärnfonden ska stödja och som kan anses vara i beroendeställning till dig.

  Du får inte söka efter eller sprida pornografiskt material från Hjärnfondens datorer. Det är också förbjudet att sprida pornografiskt material via någon av Hjärnfondens digitala kanaler eller plattformar.

 5. Förvalta resurserna på rätt sätt

  Hjärnfondens ekonomi vilar på bidrag från externa givare och det är självklart att du nyttjar Hjärnfondens resurser – personella, ekonomiska och materiella – på ett ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Du ska bedöma om utgifterna är försvarbara när du fattar beslut i verksamheten. Eventuell utrustning som tillhör Hjärnfonden ska återlämnas efter avslutat uppdrag.

 6. Missbruka inte din förtroendeställning

  När du har uppdrag för Hjärnfonden kan du komma i kontakt med människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Det kräver att du i alla lägen tar aktivt avstånd från egen vinning, agerar insiktsfullt utifrån din position och att du alltid agerar förtroendeingivande. Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra otillbörliga fördelar.

 7. Motverka alla former av bedrägeri och korruption

  Du får inte medverka till bedrägeri och korruption. Korruption innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Du får till exempel inte ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, tjänster eller andra förmåner. Det kan räknas som muta även om det inte finns ett syfte för gåvogivaren att få en förmån.

  Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra minnesgåvor, får värdet inte överstiga det som gäller enligt svensk lag. Se även Representationspolicy.

 8. Var alkohol- och drogfri i arbetet

  Hjärnfonden kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet.

  Du får inte bjuda på alkohol med Hjärnfondens medel vid fester, middagar eller representat- ion. I undantagsfall kan avsteg från denna regel ske. Då ska godkännande inhämtas av generalsekreteraren innan tillfället äger rum.

  Det finns tillfällen då vin och öl ingår i umgängesformen, till exempel vid middagar i samband med konferenser, utbildningar och resor. Då kan du själv köpa alkoholhaltiga drycker, men som representant för Hjärnfonden förväntas du vara måttfull. Se även Alkohol- och drogpolicy.

 9. Du är lojal med Hjärnfondens verksamhet, stadgar och grundprinciper

  Hjärnfonden är en opartisk och neutral organisation, men det hindrar inte att du som engagerad i Hjärnfonden kan vara ansluten till politisk, religiös eller annan idéburen organisation. Däremot ska du inte vara aktiv i organisationer och sammanhang som direkt motarbetar Hjärnfondens verksamhet, stadgar och grundprinciper. Om du själv agerar genom en aktiv handling som inte överensstämmer med stadgarnas ändamålsparagraf eller Hjärnfondens grundprinciper kan du bli utesluten eller avstängd. Exempel på en aktiv handling kan vara yttrande, agerande, hot, uppträdande och/eller skrivelse.

 10. Hantera information med diskretion och gott omdöme

  Under arbetet och efter avslutat uppdrag ska du som engagerad i Hjärnfonden iaktta full diskretion med konfidentiell information som rör enskild person.

  Du har som privatperson rätt att fritt ut trycka dina åsikter i olika frågor. Men du får inte uttala dig i media som representant för Hjärnfonden i frågor som ligger utanför ditt ansvarsområde.

  Ordförande och generalsekreterare är officiella talespersoner för Hjärnfonden och avgör ytterst vem som ska framträda i aktuella frågor.

  Detta är viktigt att tänka på vid exempelvis privat bloggning, i sociala media eller annan kom- munikation.

 11. Följ Hjärnfondens säkerhetsföreskrifter

  Hjärnfonden sätter alltid människors säkerhet före andra intressen.

  Du är skyldig att ta del av och följa de riktlinjer och anvisningar som gäller säkerhet och krisberedskap. Du är också skyldig att följa de anvisningar som ordföranden, generalsekreteraren eller ansvarig chef utfärdar vid varje akut situation. Tänk också på att inte utsätta andra för risker. Se även Krishanteringspolicy.

 12. Verka för hållbar utveckling

  Som en del av vårt uppdrag ansvarar vi för hållbar utveckling i vår verksamhet och våra aktiviteter.

  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet innebär att Hjärnfonden föregår med gott exempel och tar ansvar för nuvarande och framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

  Hjärnfondens strävan är att minimera miljöpåverkan och vara en klimatmedveten organisation. Vi ser oss själva som en aktör som kan bidra till en långsiktig trygg samhällsutveckling. Vi tar ekonomiskt ansvar genom att hushålla med våra resurser och följa vår kapitalplaceringspolicy.

  Hjärnfonden har ett aktivt arbete för att personlig utveckling och hållbara arbetssätt där medarbetare förväntas vara delaktig och engagerad. Se Hjärnfondens kulturdokument, fokuskontrakt, policy för rehablitering och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vid överträdelse av koden

Om du ser något, som du uppfattar som olagligt eller i strid med Hjärnfondens uppförande- kod eller andra interna regler, ska du rapportera detta. Du ska i första hand vända dig till din närmaste chef, om du är anställd, till generalsekreteraren eller ordförande. De är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att hantera de ärenden de har fått kännedom om.

Whistle blower funktion

Om du misstänker att en allvarlig överträdelse har skett av lagar, uppförandekoden eller andra regler har du möjlighet att påtala detta genom så kallad whistleblowing. Se vår Policy för motverkande av oegentligheter – whistleblower funktion.

Ladda ner dokument

shaped face
Swisha en gåva till 90 112 55 eller engagera dig på
ett annat sätt.
Stöd forskningenStöd ossEgen insamlingStarta