Frågor och svar – Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden 2019

Vad vill Hjärnfonden uppnå med den nya satsningen?
Genom att pröva en utökad satsning på donatorsstödda forskningsprojekt hoppas vi få ytterligare stöd till angelägen och nyskapande forskning inom det neurovetenskapliga området.

Vilka forskningsområden kommer att testas i Hjärnfondens försök att attrahera stora donatorer?
Ett antal områden som bedömts vara avgränsade och vara av särskilt intresse för donatorer anges i utlysningen. Vi tar dock emot även andra förslag för bedömning. Om detta arbetssätt faller väl ut kan ytterligare områden komma att annonseras i kommande utlysningar.

Vem kan lämna in Letter of intent (LOI)?
Forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputation och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd i Sverige.

Kan man vara huvudsökande för flera LOI?
Nej, man kan bara vara huvudsökande (PI) på ett LOI.

Kan jag vara huvudsökande på ett LOI och medsökande på ett annat?
Ja, detta är tillåtet. Man kan vara medsökande på ett eller flera andra LOI:s.

Vid inlämning av LOI inom området ”Forskningssamarbete med tvärvetenskaplig inriktning”, måste medsökande tillhöra svenskt lärosäte?
Ja, vi eftersöker projektförslag till forskningssamarbete med tvärvetenskaplig inriktning där flera svenska forskargrupper samverkar.

Finns det pengar att dela ut till områdena/projekten som lämnar in LOI:s?
Nej, det finns ingen finansiering i dagsläget men LOI:s kommer att användas för att åstadkomma finansiering under 2019-2020 genom att gruppera forskningsområden från dessa LOI:s och presentera dem för donatorer.

Vad händer när jag/vi skickat in ett LOI?
En första bedömning görs av medlemmar ur Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Accepterade LOI:s kommer därefter grupperas områdesvis och området kommer användas för att åstadkomma finansiering. Om och när ett område mottagit finansiering om 5 miljoner SEK kommer forskare med accepterade projekt inom det finansierade området uppmanas att skicka in fullständigt forskningsprogram för slutgiltig bedömning

Hur länge kan det inlämnade LOI användas av Hjärnfonden?
LOI gäller från att det lämnats in till och med september 2020. Därefter kan en förlängning göras efter överenskommelse.