Varför drabbas så många av ohälsosam stress?

Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat globalt sedan 1990-talet. Det är ett världsomspännande problem i i-länder så väl som i u-länder.

Alla människor utsätts någon gång för påfrestningar i form av stress. Om stressen är kortvarig behöver det inte vara skadligt. Men när kraven blir övermäktiga, stressen långvarig och utan möjlighet till återhämtning, sliter den på kroppen vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

Att stressen har ökat i samhället har flera skäl. Brist på tid för återhämtning, 1990-talets ekonomiska kris med nedskärningar och påföljande arbetslöshet, högre krav i arbetslivet och teknikskifte är några orsaker. Den snabba datoriseringen inom många yrkesgrupper och nya datasystem som ska göra jobbet effektivare har medfört att alla ska göra allt själva. Det kräver mer tid vid datorerna vilket skapar stress hos många. Slimmade organisationer när färre ska göra mer och inte hinner utföra sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid ger ökad arbetsbörda och stress. Men både andras krav och förväntningar i kombination med alltför höga krav på sig själv påverkar hur du mår.

Diagram som presenterar fördelning av stressorer mellan arbete och privativ. Där 76% upplever att arbete och privaliv är en bidragande orsak, medan 20% säger att arbete är en bidragande orsak och 4% sagt att privatliv är bidragande orsak.

Enligt en undersökning bland patienter på en stressmottagning angav 76 procent att deras stress berodde på en kombination av privata och arbetsrelaterade faktorer, 20% var stressade på grund av jobbet och 4 procent uppgav privatlivet som enda stressfaktor.

Arbetsrelaterade stressorer

  1. Kvantitativa krav i arbetet
  2. Emotionella krav i arbetet
  3. Dåligt ledarskap

Privata stressorer

  1. Relationsstörningar
  2. Ansvar för sjuk anhörig
  3. Ekonomiska problem

 

Stress och psykiska påfrestningar är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 2016 hade närmare 15 procent av kvinnorna och 8 procent av männen besvär till följd av stress och/eller psykiska påfrestningar i arbetet enligt Arbetsmiljöverket.

Hög arbetsbelastning, i kombination med höga krav och låg kontroll i arbetet, är en riskfaktor stressrelaterad psykisk ohälsa. I rapporten Arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket 2019, anger 64 procent av de tillfrågade att de upplever att de har en för hög arbetsbelastning med för mycket att göra. 23 procent upplever att de har arbeten med hög anspänning, höga krav och låg kontroll.