Frågor och svar – särskild utlysning av forskningsbidrag till Alzheimers sjukdom

Varför har ni en utlysning för just Alzheimers sjukdom?
Hjärnfonden gör detta år en särskild utlysning för kvalificerad forskning inom Alzheimer sjukdom tack vare att vi har emottagit flera stora gåvor och ett exceptionellt stort testamente ändamålsbestämt för just Alzheimer sjukdom.

Jag har redan ett pågående forskningsbidrag från Hjärnfonden, kan jag söka denna utlysning?
Ja, det är möjligt.

Kan jag söka ett forskningsbidrag från er ordinarie utlysning och samtidigt denna?
Det är möjligt att söka både den specifika Alzheimerutlysningen och Hjärnfondens ordinarie forskningsbidrag. 

Vem kan söka bidraget?
Forskare med flera års erfarenhet av forskning efter disputationen och med anställning eller tydlig anknytning till svenskt lärosäte t. ex. verksamhet vid universitetsklinik. Minst hälften av arbetstiden måste vara förlagd i Sverige.

Kan jag vara huvudsökande på en ansökan och medsökande på en annan?
Ja, detta är tillåtet.

Kan man vara huvudsökande för flera ansökningar?
Nej, det går bara att söka för ett projekt per huvudsökande.

Kan man söka pengar för lön i forskningsbidragsansökan?
Ja, man kan söka även för egna lönekostnader om det är motiverat för att utföra forskningen.

Kan forskningsbidraget täcka kostnader för medarbetare i forskargruppen?
Ja, forskningsbidrag kan betala löner och lönebikostnader för medarbetare i projektet. Hjärnfonden har inget att invända mot att tilldelat forskningsbidrag utnyttjas för stipendiering av personer (postdocs, doktorander eller projektarbetare) för forskningsaktivitet så länge det är förenligt med det lokala lärosätets bestämmelser, då detta administreras av respektive institution.

Vilket administrativt påslag accepteras av Hjärnfonden?
Maximalt uttag av stödkostnad (overhead inklusive lokalkostnader) på tilldelat anslag från Hjärnfonden är 18 % påslag på förbrukade medel, resterande belopp förväntas bli medfinansierat av mottagande institution eller på annat sätt av det lokala lärosätet.

Kan man söka forskningsbidrag om man vill forska som landstingsanställd på ett universitetssjukhus?
Landstingsanställda forskare kan beviljas bidrag om de förvaltas av samverkande universitet eller högskolor. Stöd från Hjärnfonden kan inte gå direkt till sjukhusklinik, företag eller stiftelse utanför det statliga högskoleområdet. Mottagande organ som förvaltar stöd från Hjärnfonden skall alltid företrädas av prefekt eller motsvarande som garanterar lärosätets åtaganden om ekonomisk och vetenskaplig redovisning samt eventuell medfinansiering av stöd- och lokalkostnader enligt kontrakt upprättat för beviljat projekt i enlighet med riktlinjerna i aktuell överenskommelse med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.