Var god vänta medans betalningen slutförs.....

Vad ingår i begreppet stressrelaterad ohälsa?

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som omfattar flera stressdiagnoser inklusive utmattningssyndrom.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som omfattar flertalet stressdiagnoser som exempelvis akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), anpassningsstörning, reaktioner på svår stress och utmattningssyndrom. Här återfinns både individer med lindriga symtom som fungerar väl i vardagen, till patienter med svåra symtom som har stora problem att hantera vardagliga uppgifter och aktiviteter.

Socialstyrelsen har satt upp ett antal kriterier för att kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom.

För att få diagnosen måste samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav nedan, vara uppfyllda:

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

– Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
– Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
– Känslomässig labilitet eller irritabilitet
– Sömnstörning
– Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
– Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.